ايوان

ايوان منوچهر مطيعي تهراني گويد: ديدن ايوان نوساز و با شکوه ميمون و مبارک است چه متعلق به خودتان باشد و چه در عالم خواب حس کنيد که آن ايوان به شما تعلق ندارد. بلندي سقف ايوان رفعت انديشه و جاه طلبي بيننده خواب را مي رساند و اين خوب است اگر در ايواني آباد … Read more

اهرم

اهرم ليلا برايت مى‏گويد: ديدن يا استفاده كردن از هرم، نشانه‏ى پيروزى در مشكلات است.

اولاد

اولاد ليلا برايت مى‏گويد: اگر فردى خواب فرزند خود را ببيند، بيانگر داشتن عمرى طولانى و پر ثمر است.

انگشتوانه

انگشتوانه انگشتوانه يا انگشتونه جسمي فلزي است که براي دوخت و دوز بر سر انگشت مي کنند تا انتهاي سوزن به گوشت انگشت دوزنده فرو نرودو در واقع نوعي وسيله دفاعي است براي حفظ انگشت. داشتن انگشتونه براي مرد خوب نيست و براي زن نيکو است و گوياي امنيتي است که در محيط خانواده و … Read more

انگشت سبابه

انگشت سبابه درکتاب سرزمين روياها آمده است : خواب انگشت سبابه : زياد منتظر كمك ديگران نباشيد . مردم را با انگشت سبابه نشان مي دهيد : به قدرت خود اعتماد كنيد . ديگران شما را با انگشت سبابه نشان مي دهند : هنوز خيلي چيزها بايد ياد بگيريد

انعام

انعام ليلا برايت مى‏گويد: اگر در خواب ببينيد به كسى انعام مى‏دهيد، نشانه‏ى آن است كه مورد موعظه قرار مى‏گيريد كه اين باعث مى‏شود تا در زندگى، بيشتر مراقب اعمالتان باشيد. درکتاب سرزمين روياها آمده است : خواب ببينيد كه انعام مي دهيد : يكنفر قصد دارد شما را بخرد . شما انعام مي گيريد … Read more

اندامها

اندامها محمد بن سيرين گويد: اندامها را اگر بيند که افزون شد دليل کند که خويشان واهل بيت او زياده گردند واو در موضع خويش مقيم بود اگر بيند که اندامهاي او بريده بود يا از تن او بيفتاد دليل که به سفر رود وخويشان او پراکنده گردند اگر بيند که اندام خويش مي بريد … Read more

اِنجيل

اِنجيل محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه انجيل همي خواند، دليل بود كه از حق به باطل فريفته شود و خودراي شود. اگر بيند از كتاب انجيل همي خواند، دليل كند از آن كساني كه از ملت عيسي باشند، خير اندك بدو رسد. اگر از بر مي خواند، دليل است از حق به باطل گردد … Read more

انتقال خون

انتقال خون درکتاب سرزمين روياها آمده است : خواب انتقال خون : كارهايتان را به سرعت و خوبي انجام مي دهيد شما خون مي دهيد : از يك بيماري رنج خواهيد برد يك مرد بيمار ،خون دريافت مي كند : از اعمال خود خجالت مي كشيد . به يك حيوان خون مي دهيد : مشاجره … Read more

انبر

انبر درکتاب سرزمين روياها آمده است : خواب انبر : در يك مشاجره بزرگ گرفتار ميشويد از انبر استفاده مي كنيد : دشمنان در پي شكست شما هستند . انبر مي خريد : بدشانسي دشمنان از انبر استفاده مي كنيد : دردسر و مشكلات بسيار