امين

امين اگر در خواب خود را فرد امينى ببينيد، بيانگر موفقيت در امور مالى است. ديدن افراد درستكار و امين در خواب، نشانه‏ى آن است كه در امور مالى موفقيت زيادى پيدا نمى‏كنيد

امر الهي

امر الهي خواندن يا شنيدن امر الهى در خواب، بيانگر آن است كه با وجود توصيه‏ى دوستان، دوباره راه اشتباه را پيش مى‏گيريد. اگر در خواب مشاهده كنيد كه مورد خطاب امر الهى قرار گرفته‏ايد، به اين معنا است كه از افرادى نادرست پيروى مى‏كنيد

امامت کردن

امامت کردن اگر بيند در پيش قومي امامي كرد و امام نبود، دليل كه در آن قوم مهتر شود و جمله تابع او شوند، چنانكه ماموم تابع امام باشد. اگر بيند جماعتي انبوه و در نماز بودند و وي را گفتند كه ما را امامي كن و پادشاه فرمود به او كه امامي كن و … Read more

المپيک

المپيک ديدن المپيك در خواب، بيانگر شكست است. اگر در خواب مشاهده كنيد كه در المپيك شركت كرده و مغلوب مى‏شويد، بيانگر آن است كه نبايد هيچ واهمه‏اى، داشته باشيد، موفق مى‏شويد

اَلَک

اَلَک ابراهيم كرماني گويد: غربال يا الک به خواب، مردي بود كه در ميان دوستان و خويشان همي گردد. محمد بن سيرين گويد: غربال يا الک به خواب زني بود فضول، يا خادمي بود. اگر بيند كه غربال يا الک بزرگ نو فرا گرفت، ياكسي به وي داد، دليل كند كه زني ياخادمي، چنانكه گفتيم، … Read more

اکوي صدا

اکوي صدا اگر در خواب صداى خود را از يك اكو شنيديد، بيانگر شركت در يك مهمانى دوستانه است. اگر در خواب خود را در جنگلى ديديد و احساس كرديد كه صدايتان پخش مى‏شود، بيانگر آن است كه فرد تنهايى هستيد

اقاقيا

اقاقيا درکتاب سرزمين روياها آمده است : خواب گل اقاقيا در فصل : ناكامي و مصيبت بزرگ در انتظار شماست . خواب گل اقاقيا خارج از فصل : آرزوهايتان برآورده مي شود . به شما گل اقاقيا مي دهند : شما يك دوست صادق داريد . گل اقاقيا را بو مي كنيد : اوقات خوشي … Read more

افعي

افعي آنلي بيتون مى‏گويد: 1ـ اگر خواب ببينيد افعي دوست شما را نيش مي زند و او چون مرده نقش بر زمين مي شود اما در همان حالت نفس مي كشد ، و باز افعي نيشي ديگر به او مي زند و دوست شما از جاي خود بلند مي شود ، و بعد از اين … Read more

افسانه

افسانه درکتاب سرزمين روياها آمده است : يك افسانه تعريف مي كنيد : يك اتفاق مهم و خوشايند رخ مي دهد . ديگران يك افسانه تعريف مي كنند : بايد در فكر اصلاح زندگيتان باشيد . براي بچه ها افسانه تعريف مي كنيد : يك شادي بزرگ

افتخار

افتخار آنلي بيتون مى‏گويد: اگر خواب ديديد كه به خاطر چيزى افتخار مى‏كنيد، به اين معنا است كه در زندگى به آسايش و رفاه مى‏رسيد.