اتو کردن

اتو کردن ليلا برايت مى‏گويد: ديدن يا استفاده كردن اتو در خواب، نشانه‏ى به پيروزى رسيدن در كارها است. اگر در خواب ديديد لباسى را سوزانيده‏ايد، به اين معنا است كه موقعيت خوبى براى آرامش روحيتان پيش مى‏آيد. آنلي بيتون مى‏گويد: 1ـ اگر خواب ببينيد لباسي اتو مي كنيد ، نشانة آن است كه اوضاع … Read more

اجاره

اجاره ليلا برايت مى‏گويد: اگر در خواب ديديد كه مكانى را اجاره كرده‏ايد، بدين معنا است كه در امور شخصى خود به ديگران وابسته‏ايد. آنلي بيتون مى‏گويد: اگر در خواب ديديد كه مشغول پرداخت اجاره‏ى خانه‏ى خود هستيد، دلالت به آن دارد كه منافع مالى قابل توجه‏اى به دست خواهيد آورد. اگر در خواب ديديد … Read more

اجداد

اجداد لوک اويتنهاو مي گويد : اجداد : زيان و ضررهاي ناخواسته مضطرب : ممکن است که شانس خوبي در کارها داشته باشيد درکتاب سرزمين روياها آمده است : شما پدربزرگ يا مادر بزرگ هستيد : آرزوهايتان برآورده ميشوند. با پدر بزرگ يا مادر بزرگ صحبت ميكنيد : 1- ارث 2- مرگ ناگهاني بچه هاي … Read more

احضار ارواح

احضار ارواح اگر خواب ببينيد در مراسم احضار ارواح شركت كرده ايد ، نشانة آن است كه آشنايي و دوستي با افراد بيگانه ، بر زندگي شما تأثير منفي خواهد گذاشت

اذان

اذان محمدبن سيرين گويد: هر بنده مصلح و مومن و مستور چون بيند در جايگاهي معروف بانگ نماز شنود يا بانگ نماز دهد، دليل حج بيت الله بگذارد. اگر بانگ نماز در جايگاهي مجهول بود، مكروهي و ناپسندي بدو رسد. اگر اين خواب را مردي فاسق ديد، دليل كه او را به دزدي گيرند. اگر … Read more

ارتداد

ارتداد ديدن افراد مرتد در خواب، بيانگر دوستانى است كه به شما ضرر مى‏رسانند. حرف‏هاى كفرآميز، علامت بدبختى شما مى‏باشد. اگر در خواب شما را مرتد خواندند، نشان دهنده‏ى سعادتمندى در زندگى مى‏باشد

اردک ماهي

اردک ماهي آنلي بيتون مى‏گويد: ديدن اردك ماهى در خواب، معنايش اين است كه شما را به مهمانى دعوت مى‏كنند.

اردوي کار

اردوي کار آنلي بيتون مى‏گويد: اگر خواب ببينيد در اردويي مشغول كار هستيد ، علامت آن است كه اتفاقي تلخ براي شما پيش خواهد آمد.

ارزير

ارزير محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه ارزير بسيار به دست داشت، دليل كه بر قدر آن، وي را چيزي از متاع دنيا حاصل گردد. اگر بيند كاسه و طبق و مانند اين داشت و دانست كه ملك اوست، دليل كه قدر آن، وي را خدمتكار و چاكر بود. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند … Read more