بغل

بغل محمد بن سيرين گويد: بغل در خواب، دليل بر ملامت و زشتي است كه بدو رسد و موي بغل، دليل كند بر يافتن مراد و غالب شدن بر دشمن. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه از بغل وي بوي ناخوش مي آيد، دليل كند كه مال حرام يابد. جابر مغربي گويد: اگر بيند كه … Read more

بيهوشي

بيهوشي ابراهيم كرماني گويد: اگر كسي بيند بيهوش شد، چنانكه عقل او زايل شد، دليل است كه او را كاري پيش آيد، كه در آن سرگشته و متحير گردد، ولكن سرانجام كارش نيكو گردد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: بيهوشي درخواب بر دو وجه است. اول: دشواري كارها، دوم: تحير و سرگشتگي و فروماندگي و … Read more

بيني

بيني حضرت دانيال گويد: بيني در خواب، دليل بر جاه و منزلت است و هر زيان و نقصان كه در وي بيند، دليل قدر وجاه بيننده است. اگر بيند كه بيني او كوتاه شده است، دليل بر نقصان قدر و منزلت آن. اگر بيند كه بيني او افتاده بود، دليل كه از جاه ومنزلت بيفتد. … Read more

بيمارستان

بيمارستان لوک اويتنهاو مي گويد : بيمارستان : شما دوستان خود را نيازمند خواهيد يافت دردرون بيمارستان بودن : خبرهاي غمگين مريضخانه : غصه آنلي بيتون مى‏گويد: اگر خواب ببينيد در بيمارستان بستري هستيد ، نشانة آن است كه بايد با دقت و هوشياري از بيماري مسري فرار كنيد . اما اگر خواب ببينيد به … Read more

بيگانه

بيگانه لوک اويتنهاو مي گويد : بيگانه –خارجي- : آشنايي با ا فراد جديد

بيشه

بيشه محمدبن سيرين گويد: بيشه درختان درخواب، زني بود بياباني. اگر ديد كه در بيشه شد و آن بيشه سبز است و درختان ميوه دار دور آن است، خاصه در وقت آن و از ميوه آن بيشه همي خورد، دليل كه زني خواهد كه اصل او بياباني است، يا كنيزكي خرد كه در بيابان او … Read more

بيزار بودن

بيزار بودن درکتاب سرزمين روياها آمده است : از چيزي بيزار هستيد : مشكلات بر سر راهتان نمايان مي شوند. از يكنفر بيزار هستيد : ناراحتي و بيوفائي از چيز بيزار هستيد و از شرش خلاص مي شويد : نگرانيها برطرف مي شود. ديگران از شما بيزار هستند : از اين اشخاص دوري كنيد . … Read more

بيداري

بيداري آنلي بيتون مى‏گويد: اگر در خواب احساس كرديد كه هوشيار هستيد، بيانگر تجربياتى تلخ است. ليلا برايت مى‏گويد: اگر در خواب ببينيد كه از خواب بيدار مى‏شويد، نشان‏دهنده‏ى موفقيت در انجام كارها است. درکتاب سرزمين روياها آمده است : شما را بيدار مي كنند : مراقب باشيد دردسرهاي بسياري به شما نزديك مي شوند … Read more

بي تربيتي

بي تربيتي درکتاب سرزمين روياها آمده است : شما بي تربيت هستيد : نگذاريد روي شما تاثير بگذارند . ديگران بي تربيت هستند :ديگران باعث بوجودآمدن يك حادثه مي شوند . خودتان را در بين افراد بي تربيت مي بينيد : موفقيت در كارها دوستان شما بي تربيت هستند : افكار و اخلاق خودتان را … Read more

بي اعتنايي

بي اعتنايي اگر كسى در خواب به شما بى‏اعتنايى كرد، به اين معنا است كه از شغل خود راضى نيستيد. اگر در خواب ببينيد كه يكى از نزديكانتان به شما بى‏اعتنايى مى‏كند، به اين معنا است كه اگر مى‏خواهيد زندگى خوبى داشته باشيد بايد رفتار زشت خود را اصلاح كنيد