تيمارستان

تيمارستان لوک اويتنهاو مي گويد : تيمارستان : غمي بزرگ هانس كورت مى‏گويد: مشاهده‏ى تيمارستان در خواب، نشان‏دهنده‏ى بروز بيمارى و مشكلات است. آنلي بيتون مى‏گويد: ديدن تيمارستان در خواب ، دلالت بر آن دارد كه به بيماريي مبتلا خواهيد شد ، يا در روابط شكست خواهيد خورد ، بايد تلاش كنيد با تفكر بر … Read more

تيز کردن

تيز کردن ليلا برايت مى‏گويد: اگر در خواب خود را مشغول تيز كردن چاقو ببينيد، يعنى موضوعى موجب خشم شما مى‏گردد.

تير

تير محمد بن سيرين گويد: تبر درخواب، خدمتكاري است كه بخواهد كاري كند و اگر او را كاري فرمايد، خواهد كه آن را گسسته گرداند، تا ديگر كارش نفرمايند. جابرمغربي گويد: تبر در خواب مردي است ترسنده. اگر ياري خواهد از مرد منافق است و در ميان مردم جنگ و جدائي افكند. اگر بيند تبري … Read more

ته ديگ

ته ديگ ته ديگ ابتلا و غم پايان کارها است. اگر کار مهمي در دست انجام داشته باشيد و به خواب ببينيد که ظرفي پر از ته ديگ مقابل شما نهاده اند خواب شما خبر مي دهد که در پايان آن کار گرفتار ملال و غم مي شويد. آن چه درباره پلو و برنج پخته … Read more

تونل

تونل منوچهر مطيعي تهراني گويد:تونل در خواب هاي ما گوياي سختي مقداري از راه زندگي ما است. راهي که داريم مي پيمائيم بخصوص اگر سرگرم انجام کار بزرگي باشيم ديدن تونل در خواب اين را مي گويد که با مشکلي روبه رو خواهيم شد که چنانچه از آن مرحله بگذريم راهمان صاف و هموار خواهد … Read more

تورم لوزه

تورم لوزه متورم شدن لوزه در خواب، بيانگر انجام كارهاى خسته‏كننده است. اگر در خواب لوزه‏ى كسى را متورم ببينيد، يعنى بيمارى شما را تهديد مى‏كند

توتيا

توتيا ابراهيم كرماني گويد: توتيا در خواب ديدن، مال است. اگر كسي توتيا در چشم كشيد و مقصود از توتيا روشنائي چشم است، دليل كه صلاح دين جويد. اگر مقصود وي به خلاف اين بود، دليل كه خود را به نفاق به دينداري بر مردم ظاهر كند تا او را ستايش كنند. جابر مغربي گويد: … Read more

توت فرنگي

توت فرنگي لوک اويتنهاو مي گويد : توت فرنگي : شما به ييلاق يا يک محيط روستايي دعوت خواهيد شد خوردن : لحظه هاي شيرين توت فرنگي وحشي : ازدواج موفق خوردن آن : خبر آنلي بيتون مى‏گويد: 1ـ ديدن توت فرنگي در خواب ، نشانة آن است كه صاحب چيزي خواهيد شد كه مدتهاي … Read more

توبه کردن

توبه کردن محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند توبه نمود، دليل كه از همه گناه و معصيت پشيمان شود و كردار نيكو كند، كه در آن خوشنودي خداي تعالي است و دست از دنيا بدارد و طلب آخرت كند. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: توبه كردن در خواب، بر چهار وجه است. اول: پشيماني از … Read more

تنومند

تنومند آنلي بيتون مى‏گويد: 1ـ اگر خواب ببينيد فردي تنومند هستيد ، علامت آن است كه مي خواهيد تغيير مطلوبي در زندگي خود بوجود آوريد . 2ـ اگر در خواب ديگران را تنومند ببينيد ، نشانة سعادت و خوشبختي است