خوابيدن

خوابيدن لوک اويتنهاو مي گويد : خوابيدن : تنبلي خوابيدن در منزل ديگري : حسادت در طبيعت : سفر خوابيدن خوابيدن در يک آلاچيق : ماجرا جويي خوابيدن در يک هتل : خواسته هاي بر آورده شده خوابيدن دريک واگن : روابط تجاري مساعد

حربه

حربه حضرت صادق عليه السلام مى فرمايد: 1.  عجب و خودبينى . 2.  حكومت و ولايت. 3.  عمر طولانى. 4.  پيروزى. 5.  رياست. منفعت6

جيرجيرک

جيرجيرک منوچهر مطيعي تهراني گويد :جيرجيرک در خواب ما دشمني است ضعيف و ناتوان که بيش از آن چه بتواند عملا شما را آزار بدهد با سخنانش و ياوه گويي هائي که مي کند و شايعاتي که مي پراکند که موجب رنج و عذاب شما مي شود. کشتن جيرجيرک پيروزي بر همان دشمن ضعيف است. … Read more

جهيزيه

جهيزيه 1ـ اگر خواب ببينيد همسر شما جهيزيه اي با خود نياورده است ، علامت آن است كه براي رهايي از فقر بايد روي روابط خود با مردم حساب كنيد

جوهر

جوهر اگر بيند گوهر و مرواريد مي فروخت و آن گوهر ملك او بود، دليل كه خداوند علم و دين است و با همه كس نيكي و احسان كند. اگر خداوند دين نباشد، دليل كه خداوند غلامان شود و به قدر و قيمت گوهر او را مال حاصل شو آنلي بيتون مى‏گويد: 1ـ اگر خواب … Read more

جوزبويا

جوزبويا محمدبن سيرين گويد: ديدن جوزبويا به خواب، دليل بر صلاح دين بود و دانستن علم شريعت. اگر در خواب بيند كه جوزبويا خورد، دليل كه علم شريعت آموزد. اگر بيند جوز هندي بسيار داشت، چنانكه خورد و به مردم داد، دليل كه در علم و حكمت يگانه شود. اگر نخورد و به كسي نداد، … Read more

جوجه

جوجه منوچهر مطيعي تهراني گويد :جوجه در خواب هاي ما سود و نتيجه خدمت و محصول کار و خلاصه بازده چيزهايي است که اصل آن موجه و خوب باشد. نوشته اند ديدن ماکيان و مرغ خانگي در خواب کنيزيک و زن است بنابراين قياس جوجه بايد فرزند يا فرزنداني باشد که از همسر يا کنيزک … Read more

جوال

جوال :جوال در خواب هاي ما بخش و سهم و بهره ما است از زندگي. آن چه از خيرو شر به ما مي رسد يا مي رويم تا به آن سهم برسيم و در اين راه کوشش و مجاهده نيز مي کنيم. به زبان ساده تر جوال در خواب کيسه اي است که براي آينده … Read more

جهود شدن

جهود شدن محمد بن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند جهود شد، دليل كه بر راه بدعت بود و جهودان را ياري دهد و قول ايشان را راست دارد. اگر كسي بيند او جهود شد يا ترسا يا مشرك يا بت پرست، دليل بود بر ضلالت و گمراهي او بر خداي تعالي و بهتان … Read more

جنگل

جنگل لوک اويتنهاو مي گويد : جنگل انبوه و تاريک : غم سرسبز و خنک : زندگي طولاني همراه با آرامش جنگل در آتش : يک اتفاق خوشايند جنگل وحشي : يک ارث غير منتظره ازبين بردن جنگل نابودي ، بلاي آسماني آنلي بيتون مى‏گويد: 1ـ اگر در خواب ، خود را ميان جنگلي انبوه … Read more