حنوط

حنوط حنوط بوی مطبوعی است که بر روی مردگان پخش می شود. محمد بن سیرین می گوید: اگر بر او نفرت پراکنی کنند ، دلیل که توبه کند و به نزد خداوند متعال بازگردد. ابراهیم کرمانی می گوید: اگر بیند که هانوت خوب باز شد ، مردم را با خطر ستایش می کند ، زیرا … Read more

حوض ماهي

حوض ماهي 1ـ ديدن حوض ماهي با آبي گل آلود در خواب ، نشانة آن است كه در اثر عياشي به بيماري مبتلا خواهيد شد . 2ـ ديدن حوض ماهي با آبي زلال در خواب ، نشانة آن است كه قراردادهايي سود آور خواهيد بست و در زندگي لذتهاي فراواني خواهيد برد . 3ـ ديدن … Read more

حمام بخار

حمام بخار آنلي بيتون مى‏گويد: 1ـ ديدن حمام بخار در خواب ، علامت آن است كه دوستاني بداخلاق و گله مند خواهيد داشت . 2ـ اگر خواب ببينيد از حمام بخار بيرون مي آييد ، علامت آن است كه تمامي نگرانيهاي شما موقتي خواهد بود

حلوا

حلوا ديدن حلوا در خواب، غم و اندوه بود و خوردنش بيماري. محمدبن سيرين گويد: حلوا در خواب مال بود، كه به دست پادشاه گذشته باشد و حرام بود. حلواي خشك دليل بر مال و اندوه كند، به جهت زعفران كه در آن بود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: روياى خوردن حلوا را بر سه … Read more

حلاجي

حلاجي حلاج در خواب مرد قوي بود كه كارهاي مردمان به دست او گشاده شود. اگر بيند كه حلاجي مي كرد، دليل كه او را با مردي به اين صفت كه گفتيم صحبت افتد

حفره

حفره آنلي بيتون مى‏گويد: 1ـ اگر خواب ببينيد به درون حفره اي عميق نگاه مي كنيد ، نشانة آن است كه در رابطه با كار خود اقدامات حماقت آميزي انجام مي دهيد ، و در راه كسب ثروت با موانعي روبرو خواهيد شد . 2ـ اگر خواب ببينيد داخل حفره اي افتاده ايد ، علامت … Read more

حصار

حصار محمدبن سيرين گويد: اگر ديد به حصاري اندر شد، دليل كه از شر دشمنان ايمن شود. اگر بيند از حصار بيرون آمد ياكسي او را از حصار بيرون كرد، دليل كه دشمن بر وي ظفر يابد. ابراهيم كرماني گويد: اگر كسي بيند كه در حصاري محكم بود و آن حصار ملك او بود، دليل … Read more

حرارت

حرارت لوک اويتنهاو مي گويد : حرارت گرماي شديد : طلبکارها شما را به تنگ خواهند آورد

حجامت

حجامت محمدبن سيرين گويد: اگربيند حجامي بيگانه در جايگاهي بيگانه او را حجامت كرد، دليل كه كتابي نويسد و ولايتي در گردن خود كند. اگر بيند كسي او را حجامت كرد دوست او بود، دليل كه امانتي به وي سپارد. اگر دشمن است از شر او ايمن شود و از غم فرج يابد و اگر … Read more