حکمت

حکمت محمدبن سيرين گويد: اگر به خواب بيند كه حكمت و علم مي خواند، دليل بود كه قران خواندن او را كرامت گردد. اگر بيند كتابي درحكمت و علم بخريد، دليل كه مصحفي بخرد. اگر بيند كتاب حكمت بسوخت، دليل بر تباهي دين او بود. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند اوراق كتاب حكمت مي خورد، … Read more

حصير بافي

حصير بافي آنلي بيتون مى‏گويد: 1ـ اگر خواب ببينيد حصير پاره اي را مي بافيد ، نشانة آن است كه از فردي غايب خبرهايي دلپذير خواهيد شنيد . 2ـ اگر خواب ببينيد حصير پاره اي را مي بافيد ، علامت آن است كه با امور نگران كنندهاي روبرو خواهيد شد . حضرت داود(ع) 1ـ ديدن … Read more