خيمه

خيمه محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه خيمه از بهر خويشتن زد يا كسي از بهر او زد و آنجا نشست. اگر سپاهي بود، مال يابد به قدر بزرگي و كوچكي آن. اگر بازرگان بود، سفر كند و از آن سفر مال و منفعت يابد. اگر خيمه سياه و بزرگ بيند، دليل غم و اندوه … Read more

خيري

خيري محمدبن سيرين گويد: خيري ديدن چون به وقت و يا بي وقت باشد، دليل رنج و بيماري است.

خويِ

خويِ خوي غم عرقي است که بر گونه و پيشاني مي نشيند و اين در خواب هاي ما نشانه شرم و حياست و به زبان گوياتر رو در بايستي است. اگر در خواب احساس کنيد که بر چهره تان خوي نشسته و دست مي زنيد صورتتان مرطوب است موردي پيش مي آيد که به شما … Read more

خوشه

خوشه محمدبن سيرين گويد: خوشه درخواب چون سبز و تازه است، دليل فرزند و زيادتي مال و نعمت است و چون خوشه خشك بيند، دليل كه در آن سال تنگي و قحط و نياز است. منوچهر مطيعي تهراني گويد : خوشه در خواب ديدن مبارک است. مبارک و ميمون است چه خوشه يا سنبله گندم … Read more

خودکشي

خودکشي آنلي بيتون مى‏گويد: 1ـ اگر خواب ببينيد دست به خود كشي مي زنيد ، نشانة آن است كه بدبختي بر دوش شما سنگيني خواهد كرد. 2ـ اگر خواب ببينيد كسي دست به خود كشي زده است ، نشانة آن است كه شكست ديگران در زندگي بر منافع شما تأثيري منفي خواهد گذاشت . 3ـ … Read more

خواهر زاده

خواهر زاده آنلي بيتون مى‏گويد: اگر زني خواب خواهر زاده خود را ببيند ، نشانة آن است كه در آيندة نزديك امتحانات غير منتظره اي از او خواهد شد

خنده

خنده محمدبن سيرين گويد: خنده درخواب غم و اندوه است. اگر بيند كه به قهقهه مي خنديد، دليل كه اندوهش زياد شود. ابراهيم كرماني گويد: خنديدن آهسته درخواب، يافتن مراد بسيار است حضرت امام جعفر صادق فرمايد: خنده آهسته در خواب، دليل فرزندي نجيب بود. خنده قهقهه ، دليل بر غم و اندوه و مصيبت … Read more

خم

محمدبن سيرين گويد: خم ديدن زني بود كه از قبل او فايده به خانه رسد به قدر نيكي و بزرگي آن. ابراهيم كرماني گويد: خم سنگين ديدن گنج بود و خم آب ديدن زن توانگر بود. اگر بيند در سراي او خم پر آب بود كه از آن آب ميخورد، دليل كه مال بسيار بيابد … Read more

خلعت

خلعت محمدبن سيرين گويد: خلعت به خواب ديدن، چون پاكيزه و نيكو بود، دليل بر عزت يافتن و مرتبت و رياست و مملكت و زن و كنيزك بود و حكم و تاويلش به قدر و قيمت خلعت دهنده بود. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند پادشاهي خلعت بدو داد، دليل كه از سلطان به قدر آن … Read more

خفتن

خفتن محمدبن سيرين گويد: خفتن درخواب مرده را و كسي كه ترسيده بود، دليل بر راحت و رستگاري است.اگر بيند كسي بر تختي خفته است، يا بر بستري، دليل كه بزرگي يابد، اما از راه دين و پرهيزكاري بي خبر است، زيرا كه خفتن در راه دين غفلت بود. اگر بيند در جايگاهي دون بر … Read more