ديوانگي

ديوانگي محمدبن سيرين گويد: ديوانگي در خواب، مال حرام است بر قدر ديوانگي وي، لكن آن مال را به خيرات هزينه كند و از مردمان ملامت يابد. ابراهيم كرماني گويد: هر كه بيند كه ديوانه شد است، دليل كه به فساد گرايد و ربا خوردن. جابر مغربي گويد: اگر بيند كه با ديوانه هم صحبت … Read more

ديوار

تعبیر خواب ديوار محمدبن سيرين گويد: ديوار در خواب، حال بيننده خواب است در دنيا. اگر بيند بر ديوار نشسته است و آن ديوار محكم و با قوت است، دليل كند كه حالش در دنيا نيكو و محكم است. اگر بيند كه ديوار خراب مي كرد و ديوار كهنه است، دليل كه مال يابد. اگر … Read more

ديو

ديو محمدبن سيرين گويد: ديو در خواب دين دشمني بزرگ است مكار و فريفته. اگر كسي بيند كه ديو او را دنبال كرد، دليل كه توبه بايد كردن از كارهاي ناصواب تا دشمنان قصد او نكنند و بر وي ظفر نيابند. اگر بيند كه با ديو جنگ كرد و بر وي غلبه كرد، دليل كه … Read more

دينارها

دينارها حضرت دانيال گويد: دينارها به خواب اگر عددش بيش از چهار است، دليل كه او را كاري از كراهت رسد، يا سخني شنود كه او را از آن سخت آيد، به قدر بسياري و كمي دينار. اگر دينار معروف بود، آن چه گفتيم كمتر است. محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه دينار به عدد … Read more

ديگ پايه

ديگ پايه محمدبن سيرين گويد: ديگ پايه به خواب بر دو وجه است. اول: كدخداي خانه. دوم: كدبانوي خانه. اگر بيند ديگ داني نو فرا گرفت، يا كسي بدو داد، دليل است كه كدبانوئي به خانه آورد. اگر بيند كه ديگدان بشكست، دليل كه كدبانوي خانه بميرد. جابر مغربي گويد: اگر ديگ پايه بخواب بيند، … Read more

ديگ بخار

ديگ بخار آنلي بيتون مى‏گويد: 1ـ ديدن ديگ بخار در خواب ، نشانة آن است كه ازمديريتي بد عذاب خواهيد كشيد . 2ـ اگر زني خواب ببيند براي سركشي به ديگ به زيرزمين مي رود ، علامت آن است كه در چنگ بيماري و زيان خواهد افتاد

ديگ

ديگ محمدبن سيرين گويد: ديگ در خواب كدبانوي خانه است و خداوند خانه و هر نقصان كه در ديگ بيند، تاويلش بر خداوند خانه است. اگر بيند كه در ديگ گوشت و خوردني بود، دليل است كه روزي پرداخته بي رنج بدو رسد. اگربيند ديگ بشكست، دليل كه خداوند خانه يا كدبانوي خانه هلاك شود. … Read more

ديدار

ديدار لوک اويتنهاو مي گويد : ديدار اتفاقي يک دوست : اتفاق غير منتظره

دهنه اسب

دهنه اسب آنلي بيتون مى‏گويد: 1ـ ديدن دهنة اسب در خواب ، نشانة آن است كه از همة موانع عبور خواهيد كرد . 2ـ ديدن دهنة شكستة اسب در خواب ، نشانة آن است كه دشمنان شما را غافلگير مي كنند .

دهليز

دهليز ابراهيم كرماني گويد: دهليز خانه به خواب، خادم خانه است. اگر بيند دهليز خانه نكو و آبادان است، دليل بر تندرستي خدمه منزل است. اگر بيند خراب است بيماري خدمه است. جابر مغربي گويد: اگر بيند كه دهليز خانه را ديوار از گل و خشت است، خدمه خانه مصلح و با امانت باشد. اگر … Read more