ريوند

ريوند محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه ريوند بسيار داشت، دليل است در غم و اندوه گرفتار شود. اگر بيند كه از بهر علتي ريوند خورد و از آن وي را شفا حاصل آمد، دليل بر تندرستي و خير و صلاح بود كه به وي رسد. اگر به خلاف اين بيند، دليل بر رنج و … Read more

ذکر

ذکر حضرت دانيال گويد: قضيب در خواب فرزند و بزرگي و ناموري بود. اگر بيند كه او را دو قضيب است يا بيشتر، دليل است كه او را هم فرزند بود، هم بزرگي در ميان مردم. اگر بيند كه ذكر او بريده شده. دليل كه فرزندش نباشد. اگر بيند كه قضيب خويش را ببريد، او … Read more

ذره بين

ذره بين آنلي بيتون مى‏گويد: 1ـ اگر خواب ببينيد با ذره بين به چيزي نگاه مي كنيد ، نشانة آن است كه توانايي به ثمر رساندن كاري را از دست خواهيد داد . 2ـ اگر زني خواب ببيند ذره بيني دارد ، نشانة آن است كه توجه افرادي را به خود جلب مي كند كه … Read more

ذرت

ذرت آنلي بيتون مى‏گويد: 1ـ پوست گرفتن ذرت در خواب ، نشانة تفريح و موفقيت در زندگي است . 2ـ اگر خواب ببينيد ديگران در حال گرد آوري دانه هاي ذرت هستند ، علامت آن است كه از پيروزي دوستان و اقوام خود خوشحال مي شويد