زنده به گور

زنده به گور 1ـ اگر خواب ببينيد زنده به گورتان مي كنند ، نشانة آن است كه مخالفين و دشمنان از اشتباه شما براي آزار رساندن و صدمه زدن به زندگي شما ، بهره برداري مي كنند

ريوند

ريوند محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه ريوند بسيار داشت، دليل است در غم و اندوه گرفتار شود. اگر بيند كه از بهر علتي ريوند خورد و از آن وي را شفا حاصل آمد، دليل بر تندرستي و خير و صلاح بود كه به وي رسد. اگر به خلاف اين بيند، دليل بر رنج و … Read more

ريم

ريم محمدبن سيرين گويد: ريم به خواب ديدن مال است بيننده را. اگر بيند كه از تن او ريم بيرون آمد و ديگر باره به آنجا شد، دليل است به قدر آن از مال او نقصان افتد و ديگر باره مالش تمام گردد. اگر بيند ريم را مي مكيد و ميخورد، دليل كه مال حرام … Read more

ريش

ريش محمدبن سيرين گويد: ريش درخواب، آرايش مردان و كدخدائي آنان بود و در خبر است كه حق تعالي را فرشته اي است كه تسبيح او اين است: پاك است آن خداوندي كه مردان را بياراست به ريش ها و زنان را به گيسوها. اگر كسي ريشهاي خود را دراز بيند به اندازه، دليل كه … Read more

روي

روي محمدبن سيرين گويد: اگر كسي روي خود را خوب و با جمالتر از آن بيند كه در بيداري بود، دليل كه شرف و منزلتش بيشتر شود. اگر بيند رويش زشت و ناخوش گرديد، دليل كند كه قدر و منزلتش كمتر بود و به چشم حقارت بر وي نگرند. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند رويش … Read more

روغنهاي سوختني

روغنهاي سوختني يوسف نبي عليه السلام گويد: ديدن روغن کتان و روغني که تعلق به سوختن دارد رنج اندکي به وي رسد

روغن

روغن محمدبن سيرين گويد: روغن درخواب، مال و نعمت بود و بعضي ازمعبران گويند كه روغن در خواب ميراث است. اگر بيند روغن گاو داشت يا كسي بدو بخشيد و از آن همي خورد، دليل كه هم مال يابد و هم ميراث و روغن دنبه و روغن كنجد و روغن زيتون اين ها جمله، دليل … Read more

روسري

روسري آنلي بيتون مى‏گويد: 1ـ ديدن روسري گرانبها در خواب ، نشانة آن است كه در آينده مشهور و موفق مي شويد . 2ـ ديدن روسري كهنه و بي بها در خواب ، علامت آن است كه ناچار ثروت خود را با ديگران مي دهيد

روزهاي تعطيل

روزهاي تعطيل آنلي بيتون مى‏گويد: ديدن يك روز تعطيل در خواب ، نشانة آن است كه ناآشنايان دلپذيري به جمع دوستان و مهمانان شما خواهند پيوست .

روز قيامت

روز قيامت محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه قيامت پديد آمد، دليل كه حق تعالي در آن ديار كه او بود، حق بگسترد و دليل كند، اگر اهل آن ديار ظالم باشند بلائي و آفتي رسد، اگر اهل آن ديار مظلوم باشند، حق تعالي ايشان را بر ظالم نصرت دهد. اگر بيند اهل آن ديار … Read more