زيره

زيره محمدبن سيرين گويد: زيره به خواب، به طعم، چون ترش باشد و ميل به شيريني دارد، دليل بر خير و منفعت كند و چون در زعفران باشد، دليل بر بيماري كند. اما خوردن زيره باج درخواب، دليل بر خصومت و غم كند. منوچهر مطيعي تهراني گويد: ديدن زيره در خواب بد نيست به خصوص … Read more

زيبا

زيبا آنلي بيتون مى‏گويد: 1ـ اگر در خواب چهرة خود را زيبا ببينيد ، علامت آن است كه دور شما را افرادي چاپلوس و زيرك فرا مي گيرند . 2ـ اگر در خواب چهرة ديگران را زيبا ببينيد ، علامت آن است كه از اعتمادي كه مردم خوشگذران به شما دارند ، لذت مي بريد

زوزه

زوزه زوزه را در خواب نمي توان ديد. چند چيز هست که در خواب نمي توان آنها را ديد ولي مي توان حس کرد يا شنيد. مثل بوي خوش يا ناخوش يا انواع صداها و از آن جمله است زوزه. در خواب زوزه را مي توان شنيد و زياد اتفاق مي افتد که در خواب … Read more

زنگار

زنگار محمدبن سيرين گويد: زنگار درخواب، غم و اندوه است و خوردن آن، دليل بر هلاكت كند، في الجمله دردين زنگار هيچ خير و منفعت نباشد.

زندان

زندان محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند در زندان بود و آن زندان هرگز نديده بود، دليل بر هلاك است، زيرا كه زندان مجهول گور است. اگر زندان معروف بيند، دليل بر اندوه و مضرت كند. اگر بيند در زندان بر پاي داشت، دليل كه در عملي كه باشد، دير بماند. ابراهيم كرماني گويد: اگر … Read more

زنبيل

زنبيل محمدبن سيرين گويد: زنبيل در خواب، زن است يا كنيزك. اگر بيند كه زنبيلي داشت، دليل كه وي از خادمي حاصل شود و بعضي از معبران گويند: زنبيل در خواب، مال و نعمت است. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: زنبيل در خواب، بر نه وجه است اول: زن. دوم: خادم. سوم: كنيزك. چهارم: قوام … Read more

زن

  تعبیر خواب زن محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب زن جوان درخواب، شادي و مقصودي مرد باشد و زن پير، دنيا باشد و شغل اين جهان و نيز ديدن زنان بر قدر و نيكوئي و جمال و فربهي و لاغري و زشتي بود. بهترين زنان را كه در خواب بيند، زناني باشد كه معروف نباشند و … Read more

زلزله

  تعبیر خواب زلزله محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب زلزله اگر بيند زلزله بود و زمين مي جنبيد، دليل كه مردم آن ديار را از پادشاه رنج و بلا رسد به قدر جنبيدن زمين و بعضي ازمعبران گويند: اگر بيند زمين مي جنبيد، دليل است كه آفت به مردم رسد و بيماري بود در آن ديار. اگر … Read more

زفت

زفت محمدبن سيرين گويد: زفت درخواب، غم و اندوه و محنت بود. اگر بيند كه زفت داشت يا كسي بدو داد، دليل است در رنج و اندوه گرفتار شود. اگر بيند كه زفت خورد، دليل كه غم و انديشه او به سبب عيالان است. اگر بيند كه زفت فروخت يا كسي بدو بخشيد يا ازخانه … Read more

زري

زري زري پارچه اي است که تار يا پود آن از نخ و زرين باشد و ديدنش در خواب چندان خوب نيست چرا که نشان از فريب دنياست و انحراف و کشيده شدن به سوي کارهاي ناپسند که نه خير دنيا در آن هست و نه سعادت آخرت. پوشيدن لباس زري ارتکاب گناه است و … Read more