سوره الناس

سوره الناس محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره ناس مي خواند، دليل كه او را خداي تعالي از خشم بدان نگاهدارد. اگر بيند تسبيح و تهليل و تكبير مي گفت، يا دعا مي خواند، يا صلوات بر رسول خدا (ص) مي فرستاد، دليل كه روزي بر وي فراخ شود و عزت و نصرت او را … Read more

سوره الناس

سوره الناس محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره ناس مي خواند، دليل كه او را خداي تعالي از خشم بدان نگاهدارد. اگر بيند تسبيح و تهليل و تكبير مي گفت، يا دعا مي خواند، يا صلوات بر رسول خدا (ص) مي فرستاد، دليل كه روزي بر وي فراخ شود و عزت و نصرت او را … Read more

سوره الفلق

سوره الفلق محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره فلق مي خواند، دليل كه بر وي جادوئي كنند، اما كارگر نباشد. ابراهيم كرماني گويد: از شر بدان ايمن شود، خاصه از شر جادوان و او را مال بسيار نصيب شود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: از رنج و آفت اين جهان ايمن شود.

سوره الاخلاص

سوره الاخلاص محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره اخلاص مي خواند، دليل كه در راه دين و توحيد يگانه بود و توفيق طاعت يابد. ابراهيم كرماني گويد: پاكدين و با اعتقاد و درست بود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: مراد دو جهاني يابد و عيش بر وي خوش گردد.

سوره تبّت

سوره تبّت محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره تبت مي خواند، دليل كه مكار و فريبنده بود و از عقوبت حق تعالي در خطر بود. ابراهيم كرماني گويد: او را زياني رسد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: گروهي به بدي او كوشند، اما دست نيابند.

سوره الفتح

سوره الفتح محمدبن سيرين گويد: اگربيند که سوره فتح مي خواند دليل که بر دشمن ظفر يابد ابراهيم كرماني گويد: به غم وسختي گرفتار شود لکن از آن زود خلاصي يابد وبه مراد رسد

سوره الکافرون

سوره الکافرون محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره كافرون مي خواند، دليل كه به راه بدعت و به دنيا مغرور شود. ابراهيم كرماني گويد: توفيق خيرات يابد و غزا كند. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: بر راه دين استوار بود.

سوره الکوثر

سوره الکوثر محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره كوثر مي خواند، دليل كه مال و نعمت بسيار يابد، لكن فرزندش كم بود. ابراهيم كرماني گويد: عطا يابد از بزرگي و دشمن او بدحال شود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: خيرات بسيار نمايد و اجر و ثواب يابد.

سوره الماعون

سوره الماعون محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره ماعون مي خواند، دليل كه نمازها كم كند يا به وقت نگذارد. ابراهيم كرماني گويد: او را با كسي به دين صحبت افتد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: بر دشمنان ظفر يابد. جابر مغربي گويد: كاري نيكو بر دست او برآيد.

سوره القريش

سوره القريش اگر بيند اين سوره قريش مي خواند، دليل كه از ترس ايمن شود. ابراهيم كرماني گويد: كسي را نصيحت كند به راه دين. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: با خلق احسان نمايد و او را دوست دارند.