غوص

غوص اگر در خواب بيند كه به دريا غوص كرد و مرواريد برآورد، دليل كه به قدر آن علم و دانش حاصل نمايد، يا از مال سلطان چيزي به وي رسد. اگر بيند به دريا فرو رفت و هيچ برنياورد، دليل است به علم آموختن مشغول شود و فايده نيابد. جابرمغربي گويد: اگر بيند كه … Read more

غم باد

غم باد غم باد يا فتق شکم چنين است که پوست شکم در نقطه اي بالا مي رود و فشار روده به طرف بيرون برجستگي ايجاد مي کند. اين را غم باد مي نامند. غم باد يا هر نوع آماس ديگري از اين دست که به علت حادثه اي به وجود نيامده باشد تعبير آماس … Read more

شيريني ها

  تعبیر خواب شيريني ها محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب شيريني ها ديدن شيرينيها، دليل شادي و روزي حلال باشد. اگر بيند كسي شيريني به وي داد، دليل كه راحتي به وي رساند. حضرت امام جعفر صادق فرمايد:تعبیر خواب شيريني ها ديدن شيريني به خواب بر شش وجه بود اول: مال حلال. دوم: منفعت. سوم: علم … Read more

شير خشت

شير خشت ديدن شيرخشت، دليل بر روزي حلال است. اگر بيند كه در صحرا شيرخشت جمع مي كرد، دليل كه از سفر مال حاصل كند. اگر بيند شيرخشت بسيار در خانه داشت، دليل كه از مال سود تمام كند. اگر ديد كه شيرخشت ميخورد، دليل است مال خود را بر عيال نفقه كند. حضرت امام … Read more

شهرستان

شهرستان اگر به خواب بيند در شهرستاني شد، دليل است دينش قوي شود و عاقبتش محمود بود. اگر ديد به شهرستاني رفت و ايمن نشست، دليل كه به خدمت پادشاه رود و منفعت يابد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن شهرستان به خواب بر هفت وجه است. اول: پادشاه. دوم: رئيس. سوم: قوت دين. چهارم: … Read more

شهباز

شهباز شهباز بازي است ممتاز. بازي است از نژاد بهتر و برتر و در خواب هاي ما تقريبا همان تعبيري را دارد که براي شاهين نوشته ايم. لطفا به حرف ـ ش ـ کلمه شاهين نگاه کنيد.

شونيز

شونيز ديدن شونيز، دليل غم است و خوردن آن، دليل بر مضرت و نقصان باشد.

شنالک

شنالک محمدبن سيرين گويد: اگر بيند با كسي شنالك مي باخت، دليل كه مال حرام يابد، اگر فرياد داشت. اگر فرياد نداشت، دليل كه با كسي خصومت كند

شمع

شمع محمدبن سيرين گويد: شمع دولت و عز و نعمت بود. اگر بيند كه شمع به دست خود افروخته داشت، دليل كه عز و دولت و نعمتش زياده گردد. اگر شمع افروخته ديد در خانه خود، كه خانه از نور آن روشن شد، دليل كه در آن سال نعمت بر وي فراخ گردد. بعضي از … Read more

شمد

شمد تعبير شمد همان است که براي روتختي نوشتيم و اشاره اي است به زن و همسر بيننده خواب با اين تفاوت که با عفت و شرم و حياي زن نيز ارتباط مي يابد. شمد بد رنگ و سوراخ و سوخته به بيننده خواب در مورد همسرش هشدار مي دهد