صوفي شدن

صوفي شدن محمدبن سيرين گويد: اگر ديد كه صوفي شد و با صوفيان درخانقاه مجاور نشست، دليل كه دست از دنيا بدارد و به كار آخرت پردازد. اگر بيند كه از ميان صوفيان بيرون رفت، دليل كه ميل او به كار شود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن صوفي شدن در خواب بر چهاروجه است. … Read more

صنوبر

صنوبر معبران در مورد صنوبر نظر خوشي ابراز نداشته و آن را در زمره درختان خوب به حساب نياورده اند. ابن سيرين نوشته مردي است بد دين که نه دنيا دارد و نه آخرت ولي مولف نفايس الفنون نوشته که سرو و صنوبر مردم نيکو سرشت و فرزند باشد. مجلسي رحمه الله عليه در مورد … Read more

صنج زدن

صنج زدن ديدن صنج زدن درخواب، دليل بر چيزي مكروه بود و كلامي باطل كه بشنود. اگر بيند كه با صنج چنگ و اي و چغانه زد، دليل معصيت است. اگر بيند كه صنج را بشكست، دليل است كه از دروغ گفتن توبه كند. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن صنج زدن در خواب بر … Read more

صفه

صفه ديدن صفه سراي، دليل بر مادر و پدر باشد. اگر صفه سراي خود نو و بلند بيند، دليل بر درازي عمر است. پدر و مادر را اگر بيند كه صفه او خراب شد، دليل بر هلاك پدر و مادر است.

صراط

صراط محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه بر صراط ايستاده بود، دليل است كه كارهاي كج به دست او راست شود. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه از صراط بگذشت، دليل كه از بلائي بزرگ ايمن شود. اگر بيند كه از صراط به دوزخ افتاد به بلائي افتد. جابرمغربي گويد: اگر ديد كه از صراط … Read more

صدا

صدا لوک اويتنهاو مي گويد : صدا کردن کسي را صدا کردن : خبر کسي شما را صدا کند : خود خوري کردن صداي ريزش آب : خوشبختي بزرگ

صحرا

صحرا محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب صحرا بيند، دليل خرمي باشد از قبل پادشاه، به قدر بزرگي صحرا. اگر خود را درصحرائي بزرگ سبز ديد، دليل است كه مقرب پادشاه شود. اگر برعكس بود، دليل است با پادشاه ظالم صحبت نگاهدارد

صبح

صبح محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه صبح صادق بدميد و روشن گشت، دليل است اهل آن ديار ايمن شوند. اگر بيند كه بعد از روشني تاريك شد، تاويل به خلاف اين بود. جابرمغربي گويد: اگر بيند كه صبح بدميد و رنگ آن سرخ بود، دليل است در آن ديار خونريزي بسيار شود. اگر رنگ … Read more

صابون

صابون محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند كه جامه كسي را به صابون بشست، دليل است كه كسي را از كار بد بازگرداند. اگر بيند كه صابون خورد، دليل است كه چيزي حرام خورد. ابراهيم كرماني گويد: اگر درخواب بيند كه صابون بسيار داشت و جامه از آن بشست، دليل كه ازمراد بازماند. جابرمغربي گويد: … Read more

صوف

صوف محمدبن سيرين گويد: ديدن جامه صوف به خواب، منفعت است.