ضرابي

ضرابي ديدن ضرابي كردن، دليل است كه سخنان خود را بيارايد و به فخر بازگويد. جابرمغربي گويد: اگر بيند درم و سره مي كرد، دليل كه سخني چند بي اصل بيارايد كه لطيف و شيرين بود. اگر درم دون مي زد، دليل كه سخنهاي ناخوش بگويد

ضربان قلب

ضربان قلب لوک اويتنهاو مي گويد : ضربان قلب : در يک موقعيت نا جور قرار گرفتن آنلي بيتون مى‏گويد: 1ـ اگر در خواب ضربان قلب خود را احساس كنيد ، علامت آن است كه بايد بيشتر مراقب اعمال و سلامت جسمي خود باشيد ، زيرا هر دو رو به ضعف هستند . 2ـ اگر … Read more

ضياع

ضياع اگر بيند در زمين و ملك خود تخم بكشت يا درخت مي نشاند، دليل كه معيشت بر وي فراخ شود. اگر بيند ضياع او پرخار و خس است، دليل كه در راه دين نيكو بود. جابرمغربي گويد: اگر بيند ضياع خود را بفروخت، دليل كه در رنج و غم ا فتد. اگر بيند كه … Read more

ضيافت

ضيافت آنلي بيتون مى‏گويد: 1ـ اگر خواب ببينيد به مناسبتي در ضيافتي دعوت شده ايد ، نشانة آن است كه دوستان در صدد لطف و محبت به شما هستند . 2ـ اگر خواب ببينيد در ضيافتي حضور داريد و همراهان شما لباسهايي شاد بر تن كرده اند و در بشقابهايي گرانبها غذا مي خوريد ، … Read more

ضعف

ضعف اگر خواب ببينيد دچار ضعف شده ايد ، علامت آن است كه به شغلي نادرست اشتغال خواهيد يافت و موجب نگراني شما را فراهم مي كند . بايد سعي كنيد شغل خود را تغيير دهيد .

ضعيفي

ضعيفي اگر كسي درخواب بيند سروي ضعيف شد، دليل نقصان جاه و بزرگي بود. اگر بيند چشم او ضعيف شد، دليل كه دختر يا زن او بميرد. اگر در خواب بيند، بيني او ضعيف گشته بود. دليل كه جاهش كم شود. اگر دهن خود را ضعيف بيند، دليل كه روزي بر وي تنگ شود. اگر … Read more