طهارت

طهارت يوسف نبي عليه السلام گويد: ديدن طهارت کردن از غم بيرون آيد

طنز وشوخي

طنز وشوخي آنلي بيتون مى‏گويد: 1ـ اگر خواب ببينيد در گفتگوي خود با ديگران از زبان طنز استفاده مي كنيد ، نشانة آن است كه با رفتاري نشاط آور و حرفهاي طنزآميز ، ديگران را به سوي خود جذب خواهيد كرد . 2ـ اگر خواب ببينيد ديگران به طنز و شوخي با شما حرف مي … Read more

طلق

طلق اگر درخواب بيند كه طلق بسيار داشت، دليل كه به حيله از سفر مال حاصل كند. جابرمغربي گويد: اگر بيند طلق خورد، دليل كه مال به سختي حاصل كرده باشد. اگر بيند طلق از وي ضايع شد، دليل كه مالش تلف گردد. منوچهر مطيعي تهراني گويد: طلق در خواب، قلب واقعيت است. انکار حقايقي … Read more

طلاق

طلاق محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كسي زنش را طلاق داد و او يك زن بيش نبود، دليل شرف و بزرگي بود. اگر او را زني ديگر يا كنيزكي بود، دليل كه در بزرگي او نقصان شود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: اگر بيند زن را طلاق داد، دليل كه كاري كند كه از آن … Read more

طشت

طشت ابراهيم كرماني گويد: طشت درخواب، زني خادمه است. محمدبن سيرين گويد: طشت درخواب كنيزكي است كه حوائج بدو تسليم نمايند. اگر بيند طشتي فراگرفت ياكسي بدو داد ياخريد، دليل كه زني خادمه به خانه آورد يا كنيزكي بخرد. اگر بيند طشت بشكست يا ضايع شد، دليل كه آن كنيزك بگريزد يا از دنيا رحلت … Read more

طبق

طبق محمدبن سيرين گويد: ديدن طبق درخواب، دليل بر خادمي است كه به وقت كار سازد. اگر بيند كه طبقي بزرگ داشت، دليل كه خادمي نيكو پيدا كند. اگر بيند كه طبق از وي ضايع شد، دليل كه خدمتكار از وي جدا شود. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند طبق او در آتش افتد، دليل كه … Read more

طاقچه

طاقچه 2ـ ديدن طاقچه اي كه بر آن اشياء قديمي چيده شده است ، نشانة آن است كه ثروت افسانه اي شما ديگران را متحير خواهد ساخت زيرا ظاهر زندگي شما به نظر ديگران هميشه فقيرانه مي آمده است

طويله

طويله آنلي بيتون مى‏گويد: اگر خواب ببينيد طويله اي پراز غله است و حيواناتي فربه و آمادة ذبح در طويله مشغول چرا ، علامت پيروزي بزرگي در زندگي است و اگر طويله را تهي از حيوانات و غله ببينيد ، تعبيري درست بر خلاف آنچه گفته شد دارد . ظرف 1ـ اگر خواب ببينيد مشغول … Read more

طنبور

طنبور محمدبن سيرين گويد: اگر بيند در خنه طنبور مي زد، دليل كه خبر مصيبت شنود. اگر بيند طنبور بشكست، دليل كه توبه كند. اگر بيماري بيند طنبور مي زد، دليل كه آخر عمر او بود. ابراهيم كرماني گويد: اگر طنبور به كسي داد، دليل كه غم از آن كس به وي رسد.

طلع

طلع محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كه طلع داشت، دليل كه او فرزندي آيد. اگر بيند كه آن طلع خورد، دليل مال و نعمت است. اگر بيند طلع بسيار داشت و مي خورد و به كسي نمي داد، دليل كه پادشاه مال او را به غضب بستاند. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن طلع بر … Read more