ظرف

ظرف 1ـ اگر خواب ببينيد مشغول خريد و فروش ظروف هستيد ، علامت آن است كه سعادتمند خواهيد شد . اما اگر به علتي ظرفها بشكنند ، نشانة آن است كه اقبال و سعادت مدتي كوتاه به شما رو خواهد كرد . 2ـ ديدن قفسه هايي پر از ظروف درخشان ، نشانة ازدواجي موفق است … Read more

ظروف

ظروف آنلي بيتون مى‏گويد: 1ـ ديدن ظروف چيني در خواب ، علامت به دست آوردن فرصتهايي خوب براي پيشرفت و رسيدن به موفقيت در زندگي است . 2ـ ديدن ظروف كثيف يا شكسته در خواب ، علامت آن است كه اشتباهأ مورد آزار و اهانت ديگران واقع خواهيد شد

ظروف چيني

ظروف چيني آنلي بيتون مى‏گويد: 1ـ ديدن ظروف چيني در خواب ، علامت به دست آوردن فرصتهايي خوب براي پيشرفت و رسيدن به موفقيت در زندگي است . 2ـ ديدن ظروف كثيف يا شكسته در خواب ، علامت آن است كه اشتباهأ مورد آزار و اهانت ديگران واقع خواهيد شد

ظلمات

ظلمات محمدبن سيرين گويد: اگر به خواب بيند كه در ظلمات بود، ناگاه به روشني آمد، دليل كه راه دين بر وي گشاده شود. ابراهيم كرماني گويد: اگر به خواب بيند كه از ظلمات بيرون آمده و باز در ظلمات رفت، دليل گمراهي است. جابرمغربي گويد: ظلمات، دليل غم است اگر بيند در دياري ظلمات … Read more