عود سوز

عود سوز محمدبن سيرين گويد: ديدن عود سوز به خواب، دليل غلام يا كنيزك بود. اگر بيند عودسوز داشت، دليل كه غلام يا كنيزك به دست آورد. اگر بيند عودسوز را بكشت، دليل كه غلام يا كنيزك بميرد

عنتر

عنتر عنتر انساني است دلقک صفت و مقلد و سبک. همان طور که ما اين حيوان را در بيداري مي شناسيم در خواب نيز انساني است با خصوصيات شناخته شده که چنين آدمي در زندگي بيننده خواب نقش مي گيرد و سر راه او واقع مي شود و بيش از آن سود بخش باشد در … Read more

عمو

عمو لوک اويتنهاو مي گويد : دايي ، عمو : سود زياد آنلي بيتون مى‏گويد: 1ـ ديدن عموي خود در خواب ، نشانة آن است كه به زودي خبرهايي غم انگيز به گوشتان خواهد رسيد . 2ـ اگر خواب ببينيد عموي شما دچار اختلال رواني شده است ، نشانة آن است كه با اقوام اختلاف … Read more

علک

علک اگر بيند علك مي خائيد، دليل كه مال و نعمت به خصومت حاصل كند. اگر كه علك به آتش نهاد، دليل كه به قدر آن نقصان مال بد.

عقل

عقل اگر درخواب بيند كه عقل او به صورت آدمي بود، چنان كه گويد: من عقل توأم، و بيننده داند كه عقل اوست، دليل است كه او را با پسر پادشاه صحبت افتد و از وي منفعت يابد. ابراهيم كرماني گويد: اگر درخواب عقل خود را چنين بيند كه گفته شد، دليل كه توانگر گردد … Read more

عطسه کردن

عطسه کردن محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند كه عطسه كرد و الحمدلله گفت، دليل است كه از بزرگي حاجتش روا شود. اگر بيننده خواب بيمار بود، دليل كه محتاج به طبيب نباشد. اگر بيند كه سه نوبت عطسه داد نيك بود. اگر بيند كه عطسه بسيار داد، دليل كه مرادش به دشواري برآيد. … Read more

عطا دادن

عطا دادن محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند عطا به وي داد، بايد ديد كه آن عطا چه باشد و عطا دهنده معروف بود يا مجهول، يا زن جوان بود يا پير، آنگاه تعبير كند. اگر بيند كه آن چنان بود كه مردم آن دوست دارند، دليل بر نيكوئي، اگر به خلاف اين بود، دليل … Read more

عصاري

عصاري اگر در خواب بيند كه عصار يم كرد،دليل است كه كاري كند كه مردم او را ثنا گويند و نامش در جهان منتشر شود به نيكي.

عسس

عسس محمدبن سيرين گويد: اگر بيند عسسان مي گشت و عسسان مردم مصلح بودند، دليل منفعت، اگر مفسد بودند، مضرت است

عريان برهنگي

تعبیر خواب عريان محمد بن سيرين گويد: تعبیر خواب عريان اگر به خواب ديد برهنه است و از مردم شرم دارد. دليل كه حج طلب كند. اگر بيننده خواب مردي مستور بود، گناهش عفو گردد. اگر صالح نباشد، دليلش بد بود. ابراهيم كرماني گويد: تعبیر خواب عريان تعبیر خواب عريان اگر خود را برهنه ديد و … Read more