عروسي

عروسي اگر درخواب بيند كه عروسي خواست اما او را نديد و نامش ندانست، دليل كه زود بميرد. اگر بيند كه عروس به خانه آورد و با وي بخفت، دليل بزرگي بود. ابراهيم كرماني گويد: اگر درخواب عروسي را با چنگ و ناي بيند، دليل مصيبت است. جابرمغربي گويد: اگر زني بيند كه عروس شده … Read more

غيبت

غيبت آنلي بيتون مى‏گويد: 1ـ در خواب اگر از غيبت كسي متأثر شويد ، به اين معناست كه براي به دست آوردن دوستاني هميشگي تلاش خواهيد كرد . 2ـ اگر در خواب از غيبت دوستي خشنود شويد ، نشانة آن است كه به زودي از دست دشمن خلاص خواهيد شد

غورباغه

غورباغه : معبران اسلامي و قديمي در مورد غورباغه يا وزغ يا غوک مطالب متفاوت و مختلفي نوشته اند که چون تباين زياد دارد از ذکر آن ها در مي گذريم. اين تعبيرات و تاويلات بر مبناي توجه به نحوه زيست غورباغه انجام گرفته است به اين صورت که چون اين جاندار ذوحياتين غالبا شبها … Read more

غلغلک

غلغلک آنلي بيتون مى‏گويد: 1ـ اگر خواب ببينيد كسي شما را غلغلك مي دهد ، نشانة آن است كه با نگرانيهايي قابل توجه رو در رو خواهيد شد . 2ـ اگر خواب ببينيد ديگران را غلغلك مي دهيد ، نشانة آن است كه در اثر ضعف و حماقت از سود بسياري چشم مي پوشيد

غُل

غُل محمدبن سيرين گويد: ديدن غل، دليل كفر است و ميل كردن به ناحق. اگر كسي غل در گردن به خواب بيند كه داشت، دليل است كه كافر مي ميرد و مسلماني به دروغ كند. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه غل در دست داشت، دليل است كه بخيل بود. و معبران گويند: چون مردي … Read more

غزا کردن

غزا کردن اگر كسي درخواب بيند كه در راه خدا غزا مي كرد، دليل است كه بي نياز شود. اگر بيند كه روي از غزا بگردانيد، دليل است كه منفعت از فرزندان و خويشان بازگيرد. اگر بيند كه مردم آن ديار به غزا رفت، و با كافران جنگ كرد، دليل كه بر دشمن ظفر يابد … Read more

غربال

غربال محمدبن سيرين گويد: ديدن غربال به خواب، دليل بر خادمي بود تميز. اگر بيند غربال نو داشت، دليل كه او را خادم يا كنيزك پاكيزه حاصل شود. اگر بيند غربال از وي ضايع شد، دليل كه خادم از وي جدا شود. ابراهيم كرماني گويد: اگر درخواب بيند كه غله به غربال پاك كرد يا … Read more

غايب

غايب محمدبن سيرين گويد: اگر به خواب بيند كه غايب از سفر بازآمد، دليل كه كار بسته بر وي گشاده گردد، اما غائب به سفر ديگر رود و خبرش ديرتر رسد. جابرمغربي گويد: اگر بيند غايبش از سفر سواره بازآمد، دليل كه آن غايب با مال و نعمت بازآيد. لوک اويتنهاو مي گويد : غايب: … Read more

غار

غار محمدبن سيرين گويد: اگر بيند درغار رفت و در آنجا مقيم شد، دليل كه از دنيا برود. اگر بيند در غار رفت و بيرون آمد، دليل كه به كاري سخت گرفتار شود. اگر بيند در غار رفت و آن غار روشن شد، دليل كه او را در زندان كنند. اگر غار را تنگ و … Read more

غوره

غوره اگر بيند كه غوره مي خورد به وقت خود، دليل كه مال حاصل نمايد به مشقت. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند غوره خورد، دليل كه اندوهناك شود. اگر بيند غوره بفروخت و نخورد، دليل است هيچ اندوهي به وي نرسد. اگر غوره را در خواب به گوشت پخته بيند، دليل كه هيچ اندوهي به … Read more