کمان

کمان محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند كه تيرو كمان داشت، دليل كه از سفر فايده يابد. اگر بيند كسي كمان به او داد، دليل است او را پسري آيد يا برادر. اگر بيند از كمان تير انداخت، دليل كه سخن حق و باطل گويد. اگر بيند كمان به كسي داد يا فروخت و … Read more

کاورس

کاورس محمدبن سيرين گويد: ديدن كاورس، دليل مال و خواسته است و خوردن كاورس تاويلش بد است. اگر ديد كاورس بفروخت، دليل مضرت است.

فيل

فيل محمدبن سيرين گويد: معبران مي گويند كه فرق نيست هيج ميان خواب شب و خواب روز، الا در فيل. اگر كسي در خواب بيند كه بر فيل نشسته است، دليل كه زني بخواهد نابكار. اگر اين خواب را به روز بيند، دليل كه زن را طلاق دهد يا كنيزك را بفروشد. اگر بيند كه … Read more

فواق

فواق محمدبن سيرين گويد: اگر ديد او را فواق بود، دليل كه سخني ناسزا گويد. ابراهيم كرماني گويد: اگر ديد به وقت نان خوردن اوفواق پيدا شد، دليل بيماري است

فندق

فندق محمدبن سيرين گويد: ديدن مغز فندق، دليل مال است. اگر بيند كه فندق بسيار داشت، دليل است از بخيلي منفعت يابد. منوچهر مطيعي تهراني گويد: فندق در خواب نعمتي است حلال و بسيار نيکو که نصيب شما مي شود. اگر در خواب ببينيد که فندق پوست مي کنيد و مي خوريد نعمتي حاصل مي … Read more

فلفل

فلفل منوچهر مطيعي تهراني گويد: ديدن فلفل در خواب خوب نيست. غم و رنج و تلخ کامي و شکست است. چه خشک باشد و چه تر، چه در غذا پخته و آميخته باشيم و چه سبز آن را سر سفره بنهيم. تعبير فلفل را در زمره چاشني ها و سس ها گفتيم به حرف ـ … Read more

فقاع

فقاع محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند فقاع مي خورد، دليل كه از خادمي راحت يابد. اگر بيند فقاع به كسي داد، دليل كه مال خود به وي دهد. جابرمغربي گويد: خوردن فقاع در خواب، دليل بر خدمت نمودن مردي سفله است. اگر بيند فقاع شيرين خورد، دليل است از آن سفله منفعت يابد. … Read more

فزون شدن

فزون شدن محمدبن سيرين گويد: ديدن فزون شدن درخواب، فزوني كه خير و صلاح بود، به تاويل نيك بود و فزوني كه شر و فساد بود بد است. ابراهيم كرماني گويد: ديدن فزوني كه در تن است، دليل مال و خواسته بود. اگر بيند كه از آن افزوني كه در تن او بود او را … Read more

فروش

فروش فروش اصولا در خواب هاي ما خوب نيست چون مفهوم آن اين است که چيزي را از دست مي دهيم و به جاي آن پول مي گيريم که مي دانيم خود پول چيز خوبي نيست و معبران پول را شيئي کثيف دانسته اند. با قبول اين اصل يک حکم کلي در مورد عمل فروش … Read more

فرفره

فرفره فرفره فريب و نيرنگ است. اگر در خواب ببينيد که چون کودکان فرفره اي در دست داريد نشان آن است که فريب چيزي را مي خوريد که به اندازه همان فرفره کم ارزش است. در اين صورت خواب شما مي گويد کاري مي کنيد که دچار سرگرداني مي شويد به آن شدت که دور … Read more