فرورفتن در آب

فرورفتن در آب حضرت امام جعفر صادق فرمايد: تعبير كنندكان خواب غوطه خوردن و فرورفتن در آب را به بنج وجه تعبير مي كنند: 1. يقين 2. قوت 3. کارصعب و دشوار 4. همدم و هم صحبت کسي شدن (نديمي) 5. در خدمت مقام مهم شهر بودن(عمل از جهت رئيس شهر)

فرغان

فرغان فرغان در خواب هاي ما سمبل و مشخصه کسي است که کارهاي سنگين و کمرشکن را به سود ما انجام مي دهد و متقابلا هيچ دستمزدي نمي گيرد و انتظار و توقعي ندارد. فرغان به جاي خيلي افراد مي تواند قرار بگيرد. چه در داخل و چه بيرون از خانه شما. به هر حال … Read more

فرزند

فرزند محمدبن سيرين گويد: اگر بيند او را دختري آيد، دليل سلامتي بود و از اهل خود شاد شد. اگر بيند او را پسري آمد، دليل است او دختري آيد. اگر بيند دختري آورد، دليل است پسر آورد. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه طفلي را جائي افكنده بودند و او بازيافت، دليل كه از … Read more

فراواني آب

فراواني آب آب ها كه به وقت زياد شود، دليل كند كه در آن سال فراخي و نعمت بود و اگر آبهاي بسيار ديد كه به زمين خورد، دليل كند كه مردمان عامه آن سال راسلامت و عافيت بود. و اگر بيند كه آبها از سر مردمان فرود مي آيد ، دليل كند كه در … Read more

فِر

فِر اگر در خواب ببينيد که در آشپزخانه خود فر نو و تازه داريد بسيار خوب است. اگر زن نداريد با زني کاردان و مدير و مدبر صاحب شخصيت ازدواج مي کنيد. اگر همسر داريد خواب شما خبر مي دهد که تحولي مطلوب در روابط شما پديد مي آيدو به نحوي بي سابقه از جانب … Read more

فتنه

فتنه محمدبن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند كه درجائي فتنه پديد آيد، دليل كه فسق و فساد در آن ملك ظاهر شود. اگر بيند كه فتنه ازمقامي زايل شد، دليل است اهل آن ديار به خدا بازگردند. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: اگر درخواب از ده چيز يكي بيند، دليل است در آن … Read more

فال

فال محمدبن سيرين گويد: اگر بيند فال مي گرفت و فالش نيكو بود، دليل است بر دشمن ظفر يابد. اگر فالش بد بود، تاويلش به خلاف اين است. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن فال گرفتن به خواب بر سه وجه است. اول: ظفر يافتن وپيروزي بر دشمن. دوم: به مراد رسيدن. سوم: روايي وبرآورده … Read more