ليوان

ليوان منوچهر مطيعي تهراني گويد: ليوان دوست و مصاحب شماست و کسي است که با او مشورت مي کنيد و از او کمک مي خواهيد و در شرايط سخت نياز شما را بر طرف مي کند. اگر در خواب ببينيد ليواني کوچک و فلزي داريدتنگ روزي مي شويد و در معاش شما مضيفه مي افتد … Read more

کاشي

کاشي اگر در خواب ديديد که مقداري کاشي منقش داريدمالي گران صاحب خواهيد شد. چنانچه ببينيد تعدادي کاشي در بغل داريد که نمي توانيد روي دست هاي خويش آن را حفظ کنيد مالي است که قادر به نگهداري آن نيستيد و موجب زحمت شما مي شود. اگر در خواب ببينيد که تعدادي کاشي به شما … Read more

کار آموز

کار آموز اگر خواب ببينيد به عنوان كارآموز در جايي استخدام شده ايد ، نشانة آن است كه مي كوشيد ميان دوستان و رقباي خود به مقام و منزلتي دست يابيد .

کيسگر

کيسگر محمدبن سيرين گويد: ديدن كيسگر به خواب و خوردن آن، دليل غم و اندوه است. اگر بيند كسي كيسگري به وي داد، دليل است غمي به وي رساند وخوردن كيسگر به خواب چيزي نباشد

کوکو

کوکو کوکو تعبير ديگر ماکولات را دارد و خوب است و به نعمت و روزي تعبير مي شود. کوکو را از تخم مرغ و سبزي يا سيب زميني تهيه مي کنند که همه اينها خوب هستند و تعبير نيکو دارند.

کوسه

کوسه کوسه در روياهاي ما نوعا دشمني است که تا به سراغش نرويد و به حريم او نزديک نشويد خطري ايجاد نمي کند . چنانچه در خواب خود را با کوسه اي رو به رو ببينيد با دشمني مواجه مي شويد. اگر کوسه به شما حمله کرد و آسيب رساند خوب نيست ولي اگر گريختيد … Read more

کوره

کوره ۱ـ ديدن كورة روشن در خواب ، نشانة سعادت و خوشبختي است . اما اگر كوره اي خاموش و خراب در خواب ببينيد ، نشانة آن است كه با فرزندان مشكل پيدا خواهيد كرد

کوچه

کوچه منوچهر مطيعي تهراني گويد: اگر در خواب ببينيم که در کوچه اي ناشناس و مجهول هستيم باسئوالي رو به رو مي شويم که فکر ما را به خود مشغول مي دارد. اگر در خواب خود را در کوچه اي دراز و تنگ ببينيم در راه رسيدن به هدف باز مي مانيم . اگر ببينيم … Read more

کنه

کنه محمدبن سيرين گويد: ديدن كنه درخواب، دليل عيال است. اگر بيند كنه اندامش را مي خورد، دليل كه به قدر آن مالش تلف شود. اگر ديد بر تن چهارپايان او كنه بود، دليل كه مردم را از چهارپايان او فائده بود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن كنه در خواب بر سه و جه … Read more

کنده

کنده آنلي بيتون مى‏گويد: ۱ـ ديدن كندة درخت در خواب ، نشانة آن است كه تحولات و دگرگونيها باعث خواهد شد از شيوه معمول زندگي خود دور شويد . ۲ـ ديدن زميني پر از كنده هاي درخت در خواب ، نشانة آن است كه در برابر حملة بدبختي ناتوان خواهيد ماند . ۳ـ بيرون كشيدن … Read more