لويد

لويد محمدبن سيرين گويد: ديدن لويد درخواب، دليل است بر خدمتكار خانه. اگر بيند كه اصل لويد از مس است، دليل است كه آن خدمتكار جهود بود. اگر لويد را در خواب بزرگ و پاكيزه بيند، دليل است كه خدمتكارش مصلح بود. اگر لويد را كوچك بيند، دليل است كه خدمتكار او مفسد است. اگر … Read more

لوح محفوظ

لوح محفوظ محمدبن سيرين گويد: ديدن لوح محفوظ در خواب، دليل علم و حكمت است. جابرمغربي گويد: اگر بيند به قلم چيزها بر لوح محفوظ نوشت، دليل كه كارش نيكو شود. اگر ديد نام او در آنجا نوشته است، دليل كه اجلش نزديك بود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن لوح كه طفلان بر آن … Read more

لعل

لعل محمدبن سيرين گويد: ديدن لعل درخواب. دليل بر زني است صاحب جمال. اگر در خواب بيند لعلي داشت، دليل است زني بزرگ بخواهد يا كنيزك صاحب جمال بخرد و نيز گفته اند، دليل كه دختري آورد. جابرمغربي گويد: اگر بيند لعل بسيار داشت، دليل است به قدر آن مال يابد. اگر بيند آشنائي پاره … Read more

لنگر

لنگر آنلي بيتون مى‏گويد: ۱ـ خواب لنگر براي دريانوردان نشانة آن است كه مسافرتي خوش بر آبهاي آرام خواهند داشت . ۲ـ اگر ديگران خواب لنگر ببينند ، علامت جدايي از دوستان يا نقل مكان و مسافرت به خارج است . ۳ـ اگر كسي كه عاشق است خواب لنگر ببيند ، نشانة آن است كه … Read more

لعل

لعل محمدبن سيرين گويد: ديدن لعل درخواب. دليل بر زني است صاحب جمال. اگر در خواب بيند لعلي داشت، دليل است زني بزرگ بخواهد يا كنيزك صاحب جمال بخرد و نيز گفته اند، دليل كه دختري آورد. جابرمغربي گويد: اگر بيند لعل بسيار داشت، دليل است به قدر آن مال يابد. اگر بيند آشنائي پاره … Read more

لبنياتي

لبنياتي آنلي بيتون مى‏گويد: ديدن مغازة لبنياتي در خواب ، نشانة سعادت در امر ازدواج است .

لباده

لباده محمدبن سيرين گويد: ديدن لباده درخواب، دليل بر نيكوئي دين است. خاصه اگر بيند لباده سمور يا سنجاب داشت، دليل كه مردي را پناه دهد. جابرمغربي گويد: اگر ديد لباده سبز داشت، دليل كه از مردي ديندار منفعت يابد. اگر لباده سفيد بيند، دليل كه از مردي مصلح منفعت بيند. اگر سرخ بيند از … Read more

لاله عباسي

لاله عباسي لاله عباسي گلي است اهلي و خانگي و در مقابل آفات بسيار مقاوم که گل هاي شيپوري سرخ و سفيد و بنفش آن هنگام غروب آفتاب باز مي شود و به وقت طلوع سپيده صبح پژمرده مي گردد. لاله عباسي گلي است زيبا که عمري يک شبه دارد و تنها شبها مي شکفد … Read more

لاغري

لاغري اگر لاغر شد نقصان مال بود. اگر ديد با لاغري ضعف داشت و رويش زرد بود غم و بيماري بود.

لاجورد

لاجورد رنگ لاجوردي رنگ آبي کبود است و اين رنگ به طور کلي در روياها رنگ خوبي نيست و به ماتم و عزا تعبير مي شود. رنگ ها هر يک تعبير خاصي دارند. حتي رنگ سياه که در زندگي روزمره نشان عزاداري است در خواب فر و شکوه و بزرگي است ولي گبودي خوب نيست … Read more