ميکائيل

ميکائيل اگر کسي ميکائيل را در خواب بيند چنانکه صورت اوست دليل کند که بر دشمنان ظفر يابد وبه همه مرادها برسد و اگر وي را به خلاف اين بيند دليل کند که اندوهي بدو رسد و اگر بيند که ميکائيل چيزي به او عطا کرد . از کسي بزرگوار چيزي به او رسد اگر … Read more

ميوه فروشي

ميوه فروشي آنلي بيتون مى‏گويد: ديدن ميوه فروشي در خواب ، علامت آن است كه براي جبران زيان سخت كار مي كنيد ، و دست به معاملات ناموفقي مي زنيد https://basichealthtrips.com/

ميخ

ميخ ديدن ميخ درخواب، دليل برادر است. اگر بيند ميخي بر ديوار زد، دليل كه برادرش را در آنجا باز دارند. اگر ميخ را بر ريسمان بست، دليل كه برادرش با مردي پيوندد. ابراهيم كرماني گويد: ديدن ميخ به خواب شرف و بزرگي بود در دنيا و آخرت. اگر بيند ميخ را در ديوار يا … Read more

مهمات

مهمات آنلي بيتون مى‏گويد: ۱ـ اگر خواب ببينيد با مهمات سروكار داريد ، نشانة آن است كه كاري را قبول خواهيد كرد كه بعدا برايتان منافع زيادي خواهد داشت . ۲ـ اگر خواب ببينيد مهمات تمام شده است ، دلالت بر آن دارد كه تلاشهايتان بي ثمر خواهد ماند https://basichealthtrips.com/

مويز

مويز ديدن مويز مال و نعمت است. ابراهيم كرماني گويد: اگر آب از مويز جدا كرد دليل كه مال حلال يابد. اگر عالمي آب از مويز خورد، دليل كه علمش زياده شود. اگر بازرگان ديد مال فراوان حاصل كند. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن مويز به خواب بر چهاروجه است. اول: مال و نعمت. … Read more

موسيقي

موسيقي لوک اويتنهاو مي گويد : موسيقي : خبرهاي خوب و شاد آنلي بيتون مى‏گويد: ۱ـاگردر خواب صداي موسيقي ملايمي به گوشتان برسد ، نشانة آن است كه در زندگي به سعادت و شادماني دست خواهيد يافت . ۲ـ اگر در خواب صداي موسيقي ناموزون و دلخراشي به گوشتان برسد ، علامت آن است كه … Read more

مورچه

مورچه منوچهر مطيعي تهراني گويد: مورچه و موريانه نيز از حشرات مزاحم و زيانکار هستند و تعبيري در حدود ملخ دارند. روي هم رفته ديدن آن ها هم در خواب خوب نبست و زيان است و آسيب و گزند و شايد آفت و بلا و مصيبت البته اگر تعدادشان فراوان باشد. لوک اويتنهاو مي گويد … Read more

موتور

موتور ۱ـ ديدن موتور هر وسيله اي در خواب ، علامت آن است كه با مشكلات و سفرهاي بسيار روبرو خواهيد شد ، ولي دوستان از شما حمايت خواهند كرد https://basichealthtrips.com/

ملکه

ملکه آنلي بيتون مى‏گويد: ديدن ملكه در خواب ، نشانة دست زدن به اقداماتي موفقيت آميز است . ديدن ملكه اي پير و سالخورده در خواب ، نشانة آن است كه با شادمانيهاي شما نااميدي نيز همراه خواهد شد https://basichealthtrips.com/

مگس

مگس درخواب، دليل بر مردي سفله بود. اگرديد مگسان بر وي جمع شدند، دليل كه از سفله مال حاصل كند. اگر بيند مگسي درگوش وي رفت، دليل كه از سفله سخني بشنود و برنجد. ابراهيم كرماني گويد: ديدن مگس، دليل بر مردم فرومايه بود، اگر ديد مگسان وي را مي گزيدند، دليل كه از مردم … Read more