نيلوفر

نيلوفر محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب نيلوفر را بر جاى خود بر درخت بيند، دليل منفعت است و چون از درخت جدا بيند، دليل غم است. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند نيلوفر بكند و به غلام داد، دليل كه آن غلام بگريزد. حضرت دانيال گويد: ديدن نيلوفر به خواب دليل كنيزكي بود كه بخرد.( … Read more

نيزه

نيزه محمدبن سيرين گويد: اگر كسي بيند با نيزه سلاح ديگر نداشت، دليل كه او را فرزندي آيد يا برادري. اگر بيند با نيزه سلاحهاي ديگر داشت، دليل كه حكمش در ولايت ها روان شود. اگر بيند نيزه او بشكست، دليل كه فرزند يا برادرش بميرد. اگربيند نيزه او را ببردند، دليل كه كارش شوريده … Read more

نهنگ

نهنگ محمدبن سيرين گويد: ديدن نهنگ در خواب، دليل بر مردى دزد است. اگر بيند نهنگ او را به سوى آب كشيد و غرق كرد، دليل كه در آب غرق شود. اگر بيند نهنگ او را گاز گرفت، دليل كه از دشمن مضرت بيند. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند نهنگ او را فرو برد، دليل … Read more

نوشيدن

نوشيدن لوک اويتنهاو مي گويد : نوشيدن نوشيدن آب : ثروت در يک ليوان : برملا کردن يک راز در يک ظرف ديگر : رهايي يافتن نوشيدنيهاي ديگر : رضايت آنلي بيتون مى‏گويد: اگر زني خواب ببيند در حين خنديدن چيزي مي نوشد ، علامت آن است كه از اموري لذت مي برد كه بعدها … Read more

نوزاد قورباغه

نوزاد قورباغه آنلي بيتون مى‏گويد: اگر در خواب نوزاد قورباغه ببينيد، بيانگر آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.

نوحه کردن

نوحه کردن ديدن نوحه كردن، دليل است كه خلق آن جا متفرق شوند. اگر بيند والى آن شهر بمرد و بر وى نوحه كردند، دليل كه آن والى مضرت بيند. اگر بيند كه نوحه مى‏كرد و فرياد مى‏داشت، دليل مضرت است.

نوار پارچه

نوار پارچه آنلي بيتون مى‏گويد: ديدن نوار پارچه‏اى در خواب، بيانگر شادى و سرور است.

نمد

نمد ابن عباس گويد: اگر بيند نمد سفيد است، دليل بر مال حلال است. اگر سياه بيند، دليل كه به سبب خود مال حاصل كند. اگر نمدش بسوخت، دليل كه مالش تلف شود. منوچهر مطيعي تهراني گويد: نمد را چون از پشم مي بافند و پشم در خواب هاي ما نعمت و برکت است نمد … Read more

نگين

نگين محمدبن سيرين گويد: ديدن نگين درخواب، دليل بزرگي بود. اگر بيند كه نگين او بشكست يا ضايع شد، دليل كه مالش نقصان شود يا فرزندش بميرد. جابر مغربي گويد: اگر مردي بيند كه نگين و تاج دارد، دليل بر ولايت بود و زنان را، دليل شوهر بود و مردم عامه را، دليل جاه و … Read more

نقشه

نقشه لوک اويتنهاو مي گويد : نقشه : شما خانه اي بنا خواهيد کرد و يا خانه خودتان را بنا خواهيد نهاد نقشه اي را ترسيم کردن : فکرهاي خوب در سر داريد نقشه کارتوگرافي : سفر آنلي بيتون مى‏گويد: اگر خواب ببينيد نقشه اي را مطالعه مي كنيد ، علامت آن است كه امور … Read more