ويران شدن

ويران شدن محمد بن سيرين گويد: اگر بيند كه جايگاه آبادان بيفتاد و خراب شد، دليل كند كه به اهل آن جايگاه، بلا و مصيبت رسد.

وقاحت

وقاحت ليلا برايت مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كه با وقاحت با كسى صحبت مى‏كنيد، بيانگر آن است كه بايد در اعمال خود دقت بيشترى داشته باشيد.

وضوء

وضوء محمدبن سيرين گويد: اگر به خواب بيند كه وضوء به آب صافى كرد، دليل است كه مقصودش حاصل شود. اگر آب پليد بود به خلاف اين بود. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كه وضوء به آب صافي ساخت، دليل كه از غم هابرهد. اگر در ترس بود، ايمن شود. اگر وامدار بود بگذارد. اگر … Read more

وساطت

وساطت آنلي بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه براى شخصى وساطت مى‏كنيد، بيانگر آن است كه رفتار خوبى با اطرافيان داريد.

ورم

ورم محمدبن سيرين گويد: ديدن ورم برآمدگي تورم نفخ پف کردگي تهبج که به آماس نام نهند درخواب، مال بود. اگر بيند كه بر تن او آماس پديد آمده بود، دليل كند كه به قدر آن او را مالي حاصل گردد، خاصه چون كه در آن آماس ريم بيند، كه بسيار بود ابراهيم كرماني گويد: … Read more

وحشت

وحشت آنلي بيتون مى‏گويد: اگر خواب ببينيد به علتي دچار وحشت شده ايد ، نشانةآن است كه دچار زيان و نوميدي خواهيد شد . اگر خواب ببينيد ديگران وحشت زده و مضطرب به نظر مي رسند ، نشانةآن است كه اندوه دوستان شديدا بر شما تأثير مي گذارد . اگر خواب ببينيد كه دچار وحشت … Read more

وانت

وانت منوچهر مطيعي تهراني گويد: وانت، زندگي شخصي و خصوصي شماست. اگر در خواب ديديد وانت مي رانيد و آسوده هستيد و مشکلي براي شما وجود ندارد خوب است چون زندگي خصوصي آرامي را اداره خواهيد کرد. اگر بار داشته باشيد و اين بار سنگين يا سبک باشد تجسم از وظايفي است که در زندگي … Read more

واگن

واگن آنلي بيتون مى‏گويد: اگر در خواب واگنى ببينيد، به اين معنا است كه شكست و نااميدى‏هايى خواهيد داشت. ديدن واگن در خواب ، نشانة آن است كه ازدواجي ناموفق خواهيد داشت . و مشكلات شما را از پا در خواهد آورد . اگر خواب ببينيد واگني را به پايين مي رانيد ، نشانة آن … Read more

واعظ

واعظ اگر در خواب واعظى را ببينيد، بيانگر آن است كه بايد در اعمالتان دقت زيادى داشته باشيد. اگر خواب ببينيد كه با يك واعظ دعوا مى‏گيريد، بيانگر آن است كه دچار شكست و نااميدى مى‏شويد.

ويلچر

ويلچر مؤلف گويد: ديدن سوار بودن بر ويلچر دليل بر ناتواني در شغل شخص است اگرپاهاي وي در خواب ناتوان باشد