پيه خوردن

پيه خوردن محمدبن سيرين گويد: اگر كسي به خواب ديد پيه خورد، دليل كه خير و منفعت و فراخي يابد. اگر بيند پيه گوسفند داشت و مي خورد، دليل است به قدر آن وي را مال حلال آيد. اگر بيند كه پيه جانوري مي خورد و گوشت او حلال است، دليل كه مال حلال يابد. … Read more

پيلور

پيلور اگر كسي بيند كه پيلوري همي كرد، دليل كه از آن كس خير و منفعت به هر كس برسد و نامش به نيكي در آن ديار منتشر شود.

پيکان

پيکان در خواب ديدن، مردي بزرگ و خطر بسيار است. اگر بيند كه پيكان تيز يافت يا كسي به وي بخشيد، دليل بر درستي كار كه بدو رسد. جابر مغربي گويد: ديدن پيكان در خواب قوه است در سخني، كه بيننده خواب با خصم گويد: خاصه كه پيكانش پولاد و روشن بود. اگر شكسته يا … Read more

پيشه

پيشه اگر بيند پيشه خود را رها كرد و به پيشه از آن بهتر مشغول شد، دليل كه كارش و حالش بهتر شود و در كسب و كار وي نيكي پديد آيد. اگر ديد كه پيشه هاي گوناگون همي كرد، اگر آن پيشه ها نيكو است، دليل بر خير و نيكوئي كار كند. اگر بد … Read more

پيش بند

پيش بند منوچهر مطيعي تهراني گويد: پيش بند در خواب آبروست و داشتن آن مجاهده اي است که براي حفظ آبرو و حيثيت شخصي خود به عمل مي آوريم. اگر زني در خواب ببيند که پيش بند بسته موردي پيش مي آيد که ناگزير مي شود از خود دفاع کند و چنانچه مردي در خواب … Read more

پيروزي

پيروزي ليلا برايت مى‏گويد: اگر خواب بينيد كه در جنگى پيروز شده‏ايد، نشان‏دهنده‏ى رسيدن به موفقيت‏هاى كوتاه مدت است. هانس كورت مى‏گويد: پيروزى در انجام كارها، در خواب بيانگر آن است كه مقابل دشمنانتان ايستادگى مى‏كنيد

پيدا کردن

پيدا کردن ليلا برايت مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كه چيزى را پيدا مى‏كنيد، نشانه‏ى آن است كه بايد در كارها تلاش بيشترى بكنيد تا به موفقيت برسيد

پيت

پيت توقعات کوچک و متعدد ما از زندگي که وجود و عدمشان بي تاثير است در خواب هاي ما به شکل پيت ظاهر مي شوند و بيشتر به تعداد. پيت سوراخ شده گوياي تلاش بيهوده اي است که انجام مي دهيم و به نتيجه مطلوب نمي رسيم

پيام

پيام آنلي بيتون مى‏گويد: اگر در خواب ببينيد كسى براى شما پيغامى مى‏فرستند، بيانگر اتفاقات خوشايند در زندگيتان است. اگر در خواب، شما براى كسى پيامى فرستاديد، به اين معنا است كه براى مدتى دچار مشكل مى‏شويد. اچ ميلر مى‏گويد: اگر در خواب تلگرافى به دستتان رسيد، نشان‏دهنده‏ى آن است كه اوقات خوشى را پيش … Read more

پي

پي محمد بن سيرين گويد: پي در خواب، جمع كننده حال و كار او است. اگر به خواب بيند كه پي بر اندام او خشك شد يا يكي است، دليل كه دوستي كه جمع كننده كار وحال او بود، از او غائب شود، يا از دنيا رحلت كند. اگر بيند پي ها بر تن او … Read more