چينه

چينه چينه در خواب هاي ما حصاري است تقلبي و سست و بي بنياد. اگر ديديد سوار چينه اي هستيد و مي خواهيد از آن بگذريد به سفري مي رويد که سودي عايدتان نمي کند و دلخواه نيست. اگر ديديد که چينه مي سازيد کاري سست مي کنيد و بنيادي بي اصل مي نهيد يا … Read more

چهره

چهره آنلي بيتون مى‏گويد: 1ـ ديدن چهره هاي شاد و خندان در خواب ، علامت سعادت و خوشبختي است . 2ـ ديدن چهره هاي اندوهگين و اخمو ، نشانة بدبختي و درد سر است . 3ـ ديدن چهرة زشت در خواب ، علامت اختلاف و مشاجره است . 4ـ اگر عاشقي خواب ببيند چهرة معشوقش … Read more

چوپاني

چوپاني محمدبن سيرين گويد: شباني كردن در خواب از گوسفند و گاو خر و اشتر و مانند اينها، هر يكي را تاويلي است، شباني اسب، ولايت و بزرگي بود و شباني خر، دلالت بر بخت بود و گوسفند مال و روزي حلال بود. حضرت دانيال گويد: اگر بيند با شباني در نبرد بود. دليل كه … Read more

چوبک

چوبک چوبک نيز از چيزهايي است که فقط زنان در خواب مي بينند و به ندرت ممکن است مردي در خواب چوبک ببيند. در خواب چوبک کثافت است و دل چرکيني و غم و غصه هاي کوچک خانوادگي که پيش مي آيد و باعث قهر مي شود. اگر در خواب ديديد که چوپک داريد و … Read more

چوب جنگلي

چوب جنگلي آنلي بيتون مى‏گويد: 1ـ ديدن چوب جنگلي در خواب ، علامت آن است كه تغييراتي طبيعي در كار و زندگي شما رخ خواهد داد . 2ـ ديدن هيزمهاي افروخته در خواب ، علامت آن است كه نقشه ها و طرحهاي شما به زودي تكميل و قابل اجرا خواهند شد . سعادت با لطف … Read more

چنگک

چنگک منوچهر مطيعي تهراني گويد : چنگک در خواب آز و طمع است و کلاشي و ريزه خواري. اگر ببينيد که چنگکي بر سر ريسماني مي بنديد موردي پيش مي آيد که آزمندي مي کنيد و بيش از حق خود مي خواهيد چيزي را تصاحب کنيد و اين پسنديده نيست. ديدن چنگک به هر حال … Read more

چنگ

چنگ آنلي بيتون مى‏گويد: 1ـ شنيدن نواي شيرين و محزون چنگ در خواب ، نشانة آن است كه كاري كه سودمند به نظر مي رسيد پايان غم انگيزي خواهد داشت . 2ـ ديدن چنگ شكسته در خواب ، علامت بيماري و شكستن پيمان ميان عشاق است . 3ـ اگر در خواب چنگ بنوازيد ، نشانة‌آن … Read more

چمن

چمن منوچهر مطيعي تهراني گويد : چمن اگر در خواب سبز و خرم باشد گوياي اين است که زندگي ما گستردگي دارد و سهم ما از برکات و نعمات خداوند زياد است ولي اگر سبزه و چمن را زرد و بي رونق ببينيم نشاني از تالم و اندوه و بيماري است. آنلي بيتون مى‏گويد: 1ـ … Read more

چلوار

چلوار پارچه در علم خواب غم و اندوه شناخته شده و چلوار غمي است که با بي گناهي و پاکي اتفاق مي افتد و در واقع گوياي اين است که دارنده چلوار در خواب طعمه و قرباني غمي مي شود که در مورد آن هيچ مسئوليت و گناهي ندارد و بي گناه پايش در معرکه … Read more

چکه

چکه اگر در خواب ببينيد که شير آب چکه مي کند مال شما تلف مي شود و گوياي اين است که کسي مال شما را ذره ذره از بين مي برد و اين اتلاف به قدري ناچيز است که محسوس نيست. اگر در خواب ببينيد که سقف چکه مي کند غمي براي شما مي رسد. … Read more