گاري

گاري منوچهر مطيعي تهراني گويد: اگر در خواب ببينيد گاري سوار شده ايد و خودتان آن را مي رانيد بر کارهاي مربوط به خودتان تسلط مي يابيد و توفيق حاصل مي کنيد. اگر ببينيد که گاري شما اسب ندارد امکان انجام کار را از دست مي دهيد. اسب قوه محرکه گاري است و بيننده خواب مي … Read more

گوي

گوي محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند با پادشاهي گوي زد،دليل است بر دشمن ظفر يابد. اگر مرد عامي بيند گوي زد، دليل كه با كسي خصومت نمايد. جابرمغربي گويد: گوي زدن درخواب، سپاهي را نيكو است و غيرسپاهي را بد بود.

کوفته

کوفته کوفته نيز مانند کوکو از غذاهاي خوب است که به نعمت و روزي تعبير مي شود به شرطي که ترخون و مرزه و سبزي هاي تند و تلخ نداشته باشد. ترشي و چاشني و رنگ بد آن نيز تعبير را تغيير مي دهد و غم و رنج مي آورد

کوه

کوه حضرت دانيال گويد: اگر كسي درخواب خود را بر سر كوهي بيند، دليل است در پناه بزرگي رود. اگر بيند كوه از جاي بركند، دليل كه بزرگي را قهر كند. اگر بيند در كوهي مقام بساخت، دليل كه مقرب پادشاه شود. محمدبن سيرين گويد: اگر بيندبر سر كوهي بانگ نماز گفت يا نماز كرد، … Read more

کيف

کيف منوچهر مطيعي تهراني گويد: کيف معرف ظرفيتي است که در مقابل مسائل زندگي دارا هستيم و کسي از آن آگاه نيست. يکي ظرفيت مقام و جاه را ندارد . ديگري ظرفيت پول را ندارد و با لاخره کسي هم هست که ظرفت محبت را ندارد و الله اعلم. آنلي بيتون مى‏گويد: ۱ـديدن كيف پول … Read more

کوزه

کوزه محمدبن سيرين گويد: اگر در خواب بيند كوزه را سفال داشت، دليل كه كنيزكي حاصل كند. اگر از مس سفيد يا روي بيند، دليل بر خادم بود. اگر بيند كه از كوزه آب خورد، دليل كه با كنيزكي جمع شود. جابرمغربي گويد: اگر بيند كه كوزه بشكست، دليل كه كنيزك بميرد كوزه درخواب، دليل … Read more

کودکي

کودکي محمدبن سيرين گويد: اگر كسي در خواب بيند كودك شده بود، دليل غم و اندوه است. زيرا كه كودك صلاح از فساد نداند و نيز گويند كارش ضعيف بود. ابراهيم كرماني گويد: ديدن كودك خوب روي، دليل فرشته است و كودك زشت روي، دليل مال است. اگر مردي در خواب بيند كودكي را شير … Read more

کوال

کوال محمدبن سيرين گويد: ديدن كوال درخواب، دليل بر مرد عالم است و بدين قول دليل آورند. علي (ع) فرمود: اگر كسي درخواب بيند كوال نو و فراخ داشت، دليل منفعت است. اگر كوال كوچك بيند منفعت كمتر است.

کنسرت

کنسرت آنلي بيتون مى‏گويد: ۱ـ اگر خواب ببينيد در كنسرتي عالي شركت كرده ايد ، نشانة آن است كه دوره اي از زندگي شما با شعف و شادماني سپري خواهد شد . اگر يك نويسنده چنين خوابي ببيند ، نشانة خلاقيت ادبي است . اگر يك تاجر چنين خوابي ببيند ، علامت رونق در تجارت … Read more

کندر

کندر اگر ديد کندر مي خائيد دليل که با کسي گفتگو کند اگر کنر بسيار داشت دليل معيشت بود