گيلاس

گيلاس منوچهر مطيعي تهراني گويد: گيلاس اگر در فصل خودش در خواب ديده شود تعبيري ندارد ولي اگر در غير فصل مثلا در زماني که برف بر زمين نشسته و آبها يخ بسته گيلاس ببيند و بخورد خوب نيست بخصوص اگر مزه اش ترش باشد. گيلاس و آلبالو را خوب ندانسته اند و بيشتر به … Read more

گهواره

گهواره منوچهر مطيعي تهراني گويد: گهواره در خواب ما نشان معصوميت و بي گناهي و عفت و پاکي است. اگر فرزند شير خوار داشته باشيد و گهواره در خواب ببينيد تعبيري ندارد چرا که دنباله فکر و خيال روزانه شماست و با آن نوزاد ارتباط مي يابد ولي اگر چنين بچه اي در خانه شما … Read more

گوشت

  تعبیر خواب گوشت محمدبن سيرين گويد: تعبیر خواب گوشت ديدن گوشت پخته درخواب بهتر ازخام است يا كباب. اگر بيند گوشت گوسفند پخته مي خورد، دليل كه به قدر آن مال يابد به زحمت. اگر بيند كبابي از گوشت گاو مي خورد يااز اسب، دليل منفعت است از پادشاه. ديدن گوشت ها به خواب … Read more

گونه

گونه لوک اويتنهاو مي گويد : گونه گلگون : دوردستهاي روشن گونه لاغر : غم گونه آرايش شده : شرمساري

گوژپشت

گوژپشت آنلي بيتون مى‏گويد: ديدن گوژپشت در خواب ، نشانة شكستهاي غيرقابل پيش بيني است .

گورستان

گورستان محمدبن سيرين گويد: ديدن گورستان در خواب، دليل صحبت است با جاهلان كه دين و دنياي ايشان به فساد بود. ابراهيم كرماني گويد: اگر ديد گورستان را زيارت مي كرد، دليل كه اهل زندان را دلداري كند. جابرمغربي گويد: اگر در گورستان مي رفت، دليل كه درويش شود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن … Read more

گنگ

گنگ محمدبن سيرين گويد: اگر درخواب بيند گنگ شده، دليل بر نقصان ديدن بود. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: ديدن گنگ شدن در خواب هفت وجه است. اول: درويشي. دوم: بدحالي. سوم: غم. چهارم: نقصان عيش. پنجم: مصيبت. ششم: نقصان دين. اگرگنگي بيند گويا شد، دليل كه كارها بر وي گشاده شود.

گنجه

گنجه در خواب گنجه ديدن يا داشتن آن نشان آن است که با شخصي اعم از زن يا مرد امين و درستکار و قابل اعتماد رو به رو خواهيد شد.او کسي است که مي توانيد به او اعتماد کنيد و مالتان را به او بسپاريد و آن شخص نيز مال شما را همان طور که … Read more

گناه

گناه محمدبن سيرين گويد: اگر بيند گناه مي كرد و ندانست چه گناه بود، دليل است در فتنه افتد. ابراهيم كرماني گويد: ديدن گناه نمودن، دليل مصيبت بود و دربيداري توبه بايد كردن

گلوبند

گلوبند اگر مردي در خواب ببيند گلو بند بسته است خوب نيست.چيزهاي زنانه در خواب براي مردان نشان از بي آبروئي و هتک حرمت و نفي احترام و شخصيت مردانه است مثل بزک کردن، دامن و کرست بستن و از جمله همين گلو بند داشتن. البته فرق است بين گلو بند زينتي زنان و زنجير … Read more