هيپنوتيزم

هيپنوتيزم اچ ميلر مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كه شخصى را هيپنوتيزم مى‏كنيد، نشانه‏ى آن است كه سعى مى‏كنيد روى ديگران نفوذ پيدا كنيد. اگر در خواب شخصى شما را هيپنوتيزم كند، نشانه‏ى آن است كه دچار ضرر و زيان مى‏شويد

هواپيما

هواپيما ديدن سواربودن در هواپيما بخواب ناراحتي و غم مخصوصا هواپيما دچار مشکل فني گردد اگر هواپيما به مقصد برسد از غم رهائي يابد اگر در هواپيما نشسته بود و از جان و موقعيتش هراسي نداشت به عزت و بزرگي دست يابد ليلا برايت مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كه با هواپيمايى در حال پرواز هستيد، … Read more

همکار

همکار ليلا برايت مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كه با همكار خود به گردش مى‏رويد، بيانگر آن است كه روزهاى شادى خواهيد داشت.

هما

هما فرشته نيك‏بختى محمدبن سيرين گويد: هما در خواب عز و دولت است. ابراهيم كرماني گويد: پادشاه بود يا مرد بزرگ خيرانديش.

هراسان

هراسان آنلي بيتون مى‏گويد: اگر در خواب مشاهده كنيد كه هراسان و پريشان هستيد، بيانگر آن است كه موضوعى باعث ناراحتى شما مى‏شود.

هدف

هدف آنلي بيتون مى‏گويد: اگر در خواب هدف و نشانه‏اى ببينيد، به اين معنا است كه بايد در انجام كارهاى خود دقت بيشترى داشته باشيد.

هياهو

هياهو ليلا برايت مى‏گويد: شنيدن صداى هياهو در خواب، بيانگر درگيرى و دعوا است.

هوا

هوا اگر هوا سرخ رنگ باشد، قتل است. اگر سبز ديد، غله و نباتات بسيار است. اگر هوا پرگرد و سرد بيند پادشاه بيگانه در آن موضع درآيد و رنج رساند

همسر

همسر لوک اويتنهاو مي گويد : همسر (زن) : شادماني با کودکي در آغوشش : مشکلات آنلي بيتون مى‏گويد: اگر مردي همسر خود را به خواب ببيند ، علامت آن است كه امور خانه اش نابسامان خواهد شد . اگر مردي خواب ببيند همسرش با او رفتاري بسيار مهربانانه دارد ، علامت آن است كه … Read more

هلو

هلو منوچهر مطيعي تهراني گويد: ديدن هلو در خواب، به خصوص اگر صورتي و رسيده باشد بسيار خوب و خوش يمن است. بقيه تعبير، مانند تعبير آلو است. آنلي بيتون مى‏گويد: ديدن هلو يا خوردن هلو در خواب ، علامت تغيير مأيوسانه حرفه و بيماري اطفال است و نيز ناتواني در فراهم آوردن ديدارهاي مورد … Read more