يوز

يوز يوز: جانوري شکاري کوچکتر از پلنگ که بدان مخصوصا شکار آهو و مانند آن کنند محمدبن سيرين گويد: يوز درخواب دشمني بود فرومايه. اگر بيند كه با يوز طعام مي خورد، از شر دشمن ايمن شود. اگر بيند كه يوز بدو حمله نمود از دشمن به او مضرت رسد. اگر بيند كه با يوز … Read more

يشم

يشم خالد اصفهاني گويد: اگر درخواب بيند انگشتري از يشم داشت، دليل كه زن خواهد. اگر ديد كه يشم بسيار داشت از زنان مال حاصل كند. منوچهر مطيعي تهراني گويد: يشم، سنگي است سبز رنگ که از جواهرات در جه دوم و کم ارزش محسوب مي شود مثل لعل، عقيق و حکم آن همان تعبير … Read more

يخ

يخ محمدبن سيرين گويد: يخ درخواب غم و غصه بود، خاصه در سرما. جابر مغربي گويد: يخ فراخي است اگر در تابستان يخ جمع نمود مال جمع كند. ابراهيم كرماني گويد: اگر در زمستان بيند عيش خوش بود. منوچهر مطيعي تهراني گويد: يخ ، در خواب غم و غصه است مخصوصا اگر خارج از فصل … Read more

يافتن

يافتن محمدبن سيرين گويد: اگر كسي درخواب بيند كه دو چيزي يافت از يك جنس حج و عمره بود. اگر ده چيز بود مال است. اگر به عدد سي بيند نصرت بود. اگر هزار بود بهتر است و هر چند بيشتر بيند نيكوتر بود. اگر ديد كه در كوه كان زر يافت ولايت يابد. اگر … Read more

ييلاق

ييلاق لوک اويتنهاو مي گويد : ييلاق : زندگي آرام روستاي ييلاقي پر طمطراق : خوشبختي روستاي ييلاق ساده : آينده متزلزل روستاي ييلاقي که در آتش بسوزد : کاميابي صاحب روستايي بودن : آسايش مادي

ينگه

ينگه اگر در خواب ببيند که ينگه عروس و داماد شده ايد، متاسفانه وضعيت خوشي در انتظار شما نيست. در اين صورت، لااقل يک هفته مراقب اعمال ، رفتار و آمد و شدهاي خود باشيد و حتي الامکان از مسافرت پرهيز نماييد

يرقان

يرقان آنلي بيتون مى‏گويد: ۱ـ اگر خواب ببينيد به بيماري يرقان مبتلا شده ايد ، علامت آن است كه از آشفتگي هاي موقت به خوشبختي خواهيد رسيد ۲ـ اگر خواب ببينيد ديگري مبتلا به بيماري يرقان شده است ، علامت آن است كه دوستان نادرست و اتفاقات نامطلوب شما را نگران و دلسرد مي سازد … Read more

يتيم خانه

يتيم خانه لوک اويتنهاو مي گويد : يتيمخانه : بد نامي آنلي بيتون مى‏گويد: ديدن يتيم خانه در خواب ، علامت آن است كه تا هنگامي كه شما ثروت و دارايي داريد با شما خواهند بود . مشاهده‏ى يتيم خانه در خواب، نشانه‏ى آن است كه بايد مراقب اطراف خود باشيد

ياسمن

ياسمن محمدبن سيرين گويد: ياسمن درخواب، اگر به وقت ديد فرزندي بود مقبل و بريدن آن غم است. اگر بيند كسي بدو داد، ميان ايشان جدائي افتد و درخت ياسمن، زني بود توانگر و بد. اگر بيند كه ياسمن سفيد بود زني بود خوب فرجام. منوچهر مطيعي تهراني گويد: ابن سيرين معتقد است که درخت … Read more

يهودي

يهودي آنلي بيتون مى‏گويد: ۱ـ اگر خواب ببينيد در كنار فردي يهودي ايستاده ايد ، علامت آن است كه با تمام وجود مي كوشيد به ثروت دست يابيد ، اما كوششهاي شما در سطح نازلي برآورده خواهد شد . ۲ـ اگر خواب ببينيد با يهودي معامله مي كنيد ، نشانة آن است كه در اموري … Read more