يک چشم

يک چشم آنلي بيتون مى‏گويد: ديدن يك چشم در خواب ، علامت آن است كه از دسيسه اي پنهاني كه براي غارت شادماني و ثروت شما چيده شده است آگاه خواهيد شد . اگر در خواب موجودات يك چشمى ببينيد، بيانگر آن است كه نقشه‏هايى بر عليه شما كشيده شده است. ليلا برايت مى‏گويد: اگر … Read more

يراق

يراق ديدن يراق اسب در خواب، بيانگر تغيير و تحولات خوشايند است. اگر در خواب مشاهده كنيد كه لباس يراق دوزى را مى‏پوشيد، بيانگر آن است كه مرتكب اشتباهى خواهيد شد.

يتيم

يتيم آنلي بيتون مى‏گويد: همدردي با يتيمان در خواب ، نشانة آن است كه براي كمك و ياري رساندن به ديگران از لذتهاي زندگي چشم پوشي مي كنيد . اگر خواب ببينيد با يتيمي قوم و خويش هستيد ، نشانة آن است كه با پذيرش وظايفي جديد از نزديكان خود دور خواهيد شد و همچنين … Read more

يادگاري

يادگاري ليلا برايت مى‏گويد: اگر خواب ببينيد كه چيزى را يادگارى گرفته‏ايد، به اين معنا است كه به هدف خود خواهيد رسيد. اگر خواب ببينيد كه به شخصى يادگار مى‏دهيد، به اين معنا است كه در انجام كارى موفق و پيروز خواهيد بود.

يوزپلنگ

يوزپلنگ آنلي بيتون مى‏گويد: اگر در خواب از ديدن يوزپلنگ وحشت كنيد ، علامت آن است كه قراردادهاي كار يا پيمان عشق به طور باور نكردني لغو و باطل خواهد شد . اگر در خواب يوزپلنگي را بكشيد ، نشانةآن است كه در زندگي توفيق خواهيد يافت . و چشم اندازهايي درخشان در برابرتان پديدار … Read more

يقه

يقه آنلي بيتون مى‏گويد: اگر خواب ببينيد يقه بر پيراهن خود نصب مي كنيد ، نشانة آن است كه به مقامي بالاتر از آنچه فكر مي كرديد منصوب مي شويد . اگر دختري در خواب ، يقه ببيند ، نشانة آن است كه چندين خواستگار خواهد داشت ، اما هيچ كدام با او صادق نخواهند … Read more

يخچال

يخچال آنلي بيتون مى‏گويد: ديدن يخچال در خواب ، نشانة آن است كه فردي را آزار خواهيد داد كه مي كوشد از راه درست امرار معاش كند . اگر خواب ببينيد يخ داخل يخچال مي گذاريد ، نشانة آن است كه صاحب احترام و اعتبار خواهيد شد . اگر خواب ببينيد كه چيزى را در … Read more

ياقوت

ياقوت محمدبن سيرين گويد: ياقوت درخواب زن بود يا كنيزك. اگر ياقوت سرخ بيند يا سبز زني بود خوب منظر. اگر زنش حامله باشد دختر زايد با جمال. اگر ياقوت يافت حاجتش روا شود. اگر بيند ياقوت بي حد داشت مال بسيار يابد. منوچهر مطيعي تهراني گويد: ديدن ياقوت در خواب به زن تعبير مي … Read more

يادداشت

يادداشت آنلي بيتون مى‏گويد: اگر خواب ببينيد چيزي يادداشت مي كنيد ، علامت آن است كه درگير كار بيهوده اي خواهيد شد كه تنها نگراني و اضطراب برايتان به ارمغان مي آورد . اگر خواب ببينيد ديگران چيزي يادداشت مي كنند ، نشانة آن است كه فردي از شما در خواست كمك مي كند و … Read more