منشورنامه

منشورنامه اگر كسي بيند پادشاهي يا عالمي يامرد صالحي منشور به وي داد كه در آن كلام ها نوشته بود، دليل بر سعادت دنيا و آخرت بود. اگر در آنجا سخنان بد نوشته بود، دليل به خلاف است. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند پادشاه منشوري به وي داد و به خط سبز نوشته بود. دليل … Read more

گردو

  تعبیر خواب گردو منوچهر مطيعي تهراني گويد: تعبیر خواب گردوي با پوست و گردوي بدون پوست يعني مغز گردو متفاوت است و اين تفاوت کلي است. گردو با پوست مالي است حرام که آگاهانه از آن استفاده مي شود. همان طور که پوست گردو دست مصرف کننده اش را رنگين و سياه مي کند در خوابهاي … Read more

قبرستان

قبرستان آنلي بيتون مى‏گويد: 1ـ اگر خواب ببينيد در قبرستاني زيبا و سرسبز هستيد ، دلالت بر آن دارد كه اخبار سلامت كسي را مي شنويد كه بكلي از زنده ماندنش قطع اميد كرده بوديد ، و مالك زمينهايي كه ديگران اشتباها آنها را اشغال كرده بودند ، خواهيد شد . 2ـ ديدن قبرستاني متروك … Read more

سوره الذاريات

سوره الذاريات محمدبن سيرين گويد: اگر ديد سوره الذاريات مي خواند، دليل كه حق تعالي او را توفيق دهد، به كارهاي صالح. ابراهيم كرماني گويد: كارهاي دشوار بر وي آسان گردد. حضرت امام جعفر صادق فرمايد:  حق تعالي او را صلاحيت بخشد و از كشت و زرع بهره مند شود.

سوره الاعراف

سوره الاعراف محمدبن سيرين گويد: اگر بيند سوره اعراف مي خواند، دليل كه در دين مؤمن و خالص شود و خاتمه اش محمود بود. ابراهيم كرماني گويد: سوره اعراف درخواب خواندن، از اين جهان بيرون نرود تا كوه سينا را زيارت كند. حضرت امام جعفر صادق فرمايد: خواندن سوره اعراف در خواب ، مايه رضايت … Read more

شنا کردن

  تعبیر خواب شنا کردن تعبیر خواب شنا کردن در خواب شناكردن، دليل معيشت بود به حيلت. اگر بيند كه به وقت شنا كردن در آب صاف غرق شد، دليل كه در عز دنيا غرق گردد. ابراهيم كرماني گويد: تعبیر خواب شنا کردن تعبیر خواب شنا کردن  اگر بيند كه دردريا شنا كرد و به كنار نتوانست آمد، دليل … Read more

شمشير

  شمشير   شمشير در نيام، زني بود و بي نيام، دليل بر مال است و فرمانروائي. اگر زني در خواب بيند كه در دست شمشير داشت، دليل كه او را پسري آيد. اگر بيند كه شمشير او در نيام بشكست، دليل فرزند او در شكم بميرد. اگر مردي بيند شمشير برهنه داشت و خواست … Read more

شکلات

شکلات آنلي بيتون مى‏گويد: 1ـ ديدن شكلات در خواب ، نشانة آن است كه براي اقوام خود ثروتي گرد مي آوريد . 2ـ ديدن شيريني شكلاتي در خواب ، دلالت بر يافتن دوستان و سرگرميهاي مطلوب دارد . 3ـ اگر خواب ببينيد شكلاتي ترش مي خوريد ، دلالت بر بيماري و نااميديهاي پياپي دارد . … Read more

دشنام

دشنام محمدبن سيرين گويد: اگر بيند كسي را دشنام مي داد، دليل بود كه آن كس را حال نكو شود. ابراهيم كرماني گويد: اگر بيند كسي را دشنام مي داد، دليل كه آن كس بر وي چيره و كامكار شود.

پژواک

پژواک آنلي بيتون مى‏گويد: شنيدن پژواك صداى كسى در خواب، بيانگر آن است كه روزهاى بدى پيش رو داريد.